2. mart 2018

Poziv na javno predavanje prof.dr Roberta Wintemutea (King's College, London)


Poziv na javno predavanja
LGBTI Human Rights in Bosnia and Herzegovina:
What do the European Convention on Human Rights and European Union Law require?
petak, 09.03.2018. godine u 11:00 h
Pravni fakultet u Sarajevu, Sala za sjednice (II sprat)
Obala Kulina bana 7

prof. dr Robert Wintemute
predavač na King’s College u Londonu na predmetima Ljudska prava, Antidiskriminacijsko pravo i Pravo Evropske unije

Predavanje će u fokusu pažnje imati položaj LGBT (lezbejke, gej, biseksualna i transrodne osobe) prava u sistemu ljudskih prava. Konkretnije, razvoj LGBT prava u praksi Evropskog suda za ljudska prava i Evropskog suda pravde. Profesor Wintemute analizirat će relevantne pravne izvore i sudsku praksu koja se razvijala kroz opštu zabranu diskriminacije; osnovne demokratske slobode,; krivično pravo; zapošljavanje; roditeljska prava; pozitivne obaveze država za usvajanjem antidiskriminacijskog prava bilo kroz Vijeće Evrope i Evropski sud za ljudska prava, bilo kroz Evropsku uniju i Evropski sud pravde. Konačno, predavanje će analizirati i obaveze Bosne i Hercegovine koje proizilaze iz članstva u Vijeću Evrope, te procesa evropskih integracija u pogledu poštivanja manjinskih prava.

Robert Wintemute je profesor Prava ljudskih prava na King’s College u Londonu (Velika Britanija) i advokat s pravom prakse u državi New York. Njegov advokatski pro bono rad predstavljen je kroz uključenje kao treće strane u sporovima u slučajevima: Karner v. Austrija (ESLJP, 2003); E.B. vs France (ESLJP, 2008); Schalk & Kopf v. Austria (ESLJP, 2010); X & Others v. Austria (ESLJP, 2013) i drugi. Predstavljao je aplikante u slučaju Taddeucci & McCall v. Italy  (ESLJP, 2016) i učestvovao kao pravni savjetnik u slučaju Coman & Hamilton (ESP, u postupku). Također, učestvovao je kao svjedok – stručnjak pred Inter- američkim Sudom za ljudska prava u slučajevima Atala Riffo v. Chille (2012) i Flor Freire v. Eucador (2016). Između ostalih, autor je članka “European Law Against Discrimination on Grounds of Sexual Orientation” u Boele-Woelki & Fuchs (urednici) i knjige Same-Sex Relationships and Beyond:  Gender Matters in the EU (Intersentia, 2017).

Predavanje će se održati na engleskom jeziku.

Prijave za javno predavanje moguće je obaviti putem e-maila: d.banovic@pfsa.unsa.ba najdalje do srijede, 7.3.2018. godine do 16:00 h.

Kompletan poziv: Javno_predavanje_Robert_Wintemute

Preuzeto sa: www.pfsa.unsa.ba