petak, 8. mart 2019.

Publikacija: Ženska prava su ljudska prava!


Postizanje jednakosti između spolova i eliminacija svih oblika diskriminacije žena predstavljaju osnovna ljudska prava i vrijednosti Ujedinjenih nacija. Ipak, žene širom svijeta redovno trpe povrede svojih ljudskih prava čije ostvarenje nije uvijek bilo prioritet. Postizanje jednakosti između žena i muškaraca zahtijeva sveobuhvatno razumijevanje načina na koji žene doživljavaju diskriminaciju i kojima se uskraćuje jednakost kako bi se razvile odgovarajuće strategije za eliminisanje takve diskriminacije.

Ujedinjene nacije imaju dugu historiju adresiranja problema u ovoj oblasti, zbog čega je i postignut veliki napredak na globalnom nivou u posljednjim decenijama. Međutim, i dalje postoje značajne praznine i neposredna realnost žena se svakodnevno mijenja sa novim vrstama i manifestacijama diskriminacije usmjerene na žene.

Brojne žene svijeta se suočavaju i sa dodatnim oblicima diskriminacije na osnovu njihovog uzrasta, etničke pripadnosti, državljanstva, religije, zdravstvenog stanja, bračnog statusa, obrazovanja, invaliditeta i socioekonomskog statusa itd. 

Ova publikacija pruža uvod u osnovna ljudska prava svake žene, počevši sa glavnim odredbama međunarodnog prava i
objašnjenjem relevantnih koncepta za potpuno razumijevanje ljudskih prava žena. 

Ovu publikaciju možete pronaći ovdje.

Preuzeto sa: www.ohchr.org