petak, 11. januar 2019.

Tomislavgrad | Nova javna rasprava za ekološku dozvolu CHE Vrilo


Federalno ministarstvo okoliša i turizma u saradnji sa JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar, u skladu sa čl. 61. i 62. Zakona o zaštiti okoliša (“Službene novine Federacije BiH”, br. 33/03 i 38/09) obavještava i poziva zainteresirane stanovnike općine Tomislavgrad i sve ostale zainteresirane subjekte na

JAVNU RASPRAVU
o ocjeni Studije o procjeni uticaja na okoliš
za izgradnju crpne hidroelektrane CHE Vrilo

Javna rasprava će se održati dana 16. 01. 2019. godine (srijeda) u hotelu Tomislavgrad, ul. Mijata Tomića u Tomislavgradu sa početkom u 12.00 sati.

Dnevni red:

  1. Prezentacija zakonskog osnova u postupku izdavanja okolišne dozvole (predstavnik Federalnog ministarstva okoliša i turizma).

  2. Prezentacija Studije o procjeni utjecaja na okoliš (predstavnik konzultanta – konzorcij ECOPLAN d.o.o. Mostar i Elektroprojekt d.d. Zagreb i investitora „JP „Elektroprivreda Hrvatske zajednice Herceg Bosne“ d.d. Mostar).

  3. Pitanja, diskusija, odgovori i objašnjenja.

Dokumentacija za izdavanje okolišne dozvole dostupna je na uvid u prostorijama Federalnog ministarstva okoliša i turizma - Sektor za okolišne dozvole, ul. Marka Marulića br. 2 Sarajevo, soba 108 i na web stranici ministarstva www.fmoit.gov.ba .

MATERIJAL

Preuzeto sa: www.vlada.ks.gov.ba