27. decembar 2017

Učesničko budžetiranje – mogućnost efektivnog angažovanja građana


UIZBIH implementira projekat pod nazivom „Učesničko budžetiranje – mogućnost efektivnog angažovanja građana“ od 01. januara 2017. godine do 31. decembra 2018. godine, u partnerstvu sa češkom organizacijom AGORA, zahvaljujući sredstvima Ministarstva za inostrane poslove Češke Republike.

„Učesničko budžetiranje – mogućnost efektivnog angažovanja građana“ je projekat koji ima za cilj da stvori povoljno okruženje za aktivno sudjelovanje i uzajamnu saradnju građana, političkih predstavnika i državnih službenika. Opći cilj projekta je doprinijeti funkcionalnijoj vlasti na lokalnom nivou u Bosni i Hercegovini na temelju učešća građana. Važan faktor za spremnost i motiviranost za učešće u javnom životu zajednice građana je da im se da mogućnosti da učestvuju u procesu donošenja odluka. Naš cilj je uključiti građane u procesima odlučivanja na lokalnoj razini u tri odabrane općine. Mi ćemo koristiti participativni budžet (PB) kao vrlo koristan pristup koji preporuča Svjetska banka i Ujedinjeni narodi koji “može poboljšati transparentnost rada općine i poticati učešće građana”. Kroz ovaj proces građani mogu ponuditi svoje ideje i projekte što smatraju korisnim za zajednicu i misle da bi trebao biti podržano kroz budžet općine. Kroz niz aktivnosti koje uključuju radionice i javne skupove građani će imati mogućnost da biraju prijedloge za podršku. Time se “jača dijalog između javnosti i lokalnih vlasti, a time potiče ozračje međusobnog povjerenja i socijalnog mira” [UN].

Implementacija ovog projekta će se odvijati u 3 općine/opštine u BiH – Breza, Istočna Ilidža i Kreševo.

Molba da ih podržite lajkom Facebook stranice: https://www.facebook.com/Participativno-bud%C5%BEetiranje-Bosna-i-Hercegovina-376792692701825/

Info: http://bit.ly/2CcrSd3