četvrtak, 1. avgust 2019.

JAVNI POZIV za prijavu predavača na obukama Direkcije za evropske integracije 2019. godine


Javni poziv ostaje otvoren do 09.09.2019. godine.

Na osnovu člana 21. Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija („Službeni glasnik BiH“, broj 50/18), Odluke o razradi kriterija za ocjenjivanje prijava predavača na Javni poziv Direkcije za evropske integracije 2019. godine (broj 07/B-02-3-1014/19 od 24.07.2019. godine) i Odluke o o raspisivanju Javnog poziva za prijavu predavača na obukama Direkcije za evropske integracije 2019. godine (broj 07/B-02-3-1014-2/19 od 29.07.2019. godine), Direkcija za evropske integracije raspisuje

JAVNI POZIV

za prijavu predavača na obukama Direkcije za evropske integracije 2019. godine

Direkcija za evropske integracije (u daljem tekstu: Direkcija) poziva sve zainteresovane kandidate da se prijave na Javni poziv za prijavu predavača na obukama Direkcije za evropske integracije 2019. godine (u daljem tekstu: Javni poziv), za realizaciju obuka u oblasti evropskih integracija utvrđenih članom 5. Odluke o obukama u oblasti evropskih integracija („Službeni glasnik BiH“, broj 50/18, u daljem tekstu: Odluka o obukama):

a)Pravo Evropske unije

b)Metode, načini i tehnike usklađivanja zakonodavstva

c)Evropska ekonomska integracija

d)Strateško planiranje u kontekstu programiranja IPA II

e)Upravljanje projektnim ciklusom i priprema projekata za potrebe IPA II

f)Priprema specifičnih dokumenata za korištenje IPA II: proces pripreme, svrha i karakteristike dokumenata

g)Prevođenje i redaktura pravnih propisa u procesu evropskih integracija

h)Vještine izvještavanja za potrebe procesa evropskih integracija

i)Komuniciranje o procesu evropskih integracija

j)Vještine komunikacije i pregovaranja u procesu evropskih integracija na engleskom jeziku.

Kriteriji i podkriteriji za ocjenjivanje prijava predavača na Javni poziv utvrđeni su članom 13. Odluke o obukama i članom 2. Odluke o razradi kriterija za ocjenjivanje prijava predavača na Javni poziv Direkcije za evropske integracije 2019. godine (u daljem tekstu: Odluka o razradi kriterija), kako slijedi:

(1)   Kriterij: Radno iskustvo na poslovima u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke -  najviše pet bodova, razrađuje se na osnovu podkriterija:

a) radno iskustvo u trajanju od najmanje 1 godine, a kraćem od 2 godine - 1 bod;

b) radno iskustvo u trajanju  od najmanje 2 godine, a kraćem od 3 godine - 2 boda;

c) radno iskustvo u trajanju  od najmanje 3 godine, a kraćem od 4 godine - 3 boda;

d) radno iskustvo u trajanju od najmanje 4 godine, a kraćem od 5 godina - 4 boda;

e) radno iskustvo u trajanju od 5 i više godina - 5 bodova.

(2) Kriterij: Simulacija obuke pred Komisijom, uključujući i dostavljanje koncepta prezentacije i materijala za distribuciju polaznicima, vježbi i testa provjere znanja ukoliko je predviđen obukom - najviše četiri boda, razrađuje se na osnovu podkriterija:

a) prezentacijske vještine - najviše 2 boda;

b) sadržaj koncepta prezentacije i materijala za distribuciju polaznicima, vježbi i testa provjere znanja ukoliko je predviđen obukom, pripremljen i izveden u skladu sa silabusima za svaku obuku posebno koji čine Aneks Odluke o razradi kriterija - najviše 2 boda.

(3) Kriterij: Predavačko iskustvo u pripremi i realizaciji obuke u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke - najviše tri boda, razrađuje se na osnovu podkriterija:

a) predavačko iskustvo od ostvarenih 1 do 2 predavačka angažmana -1 bod;

b) predavačko iskustvo od ostvarenih 3 do 4 predavačka angažmana - 2 boda;

c) predavačko iskustvo od ostvarenih 5 i više predavačkih angažmana - 3 boda.

(4) Kriterij: Završena obuka predavača u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke - najviše dva boda, razrađuje se na način da se završena obuka za predavača vrednuje sa dva boda, ukoliko ista korespondira sa nazivom ili sadržajem pojedinačne obuke iz silabusa Aneksa Odluke o razradi kriterija, za koju se kandidat prijavljuje.

(5) Kriterij: Završen poslijediplomski studij u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke - najviše jedan bod, razrađuje se na način da se završeni poslijediplomski studij vrednuje sa jednim bodom, ukoliko isti korespondira sa nazivom ili sadržajem pojedinačne obuke iz silabusa Aneksa Odluke o razradi kriterija, za koju se kandidat prijavljuje.

Odluka o razradi kriterija, između ostalog, utvrđuje silabuse i maksimalno potreban broj predavača za svaku pojedinačnu obuku posebno. Pomenuta Odluka sastavni je dio Javnog poziva i možete je preuzeti ovdje.

Kandidati su dužni dostaviti:

1.Popunjen prijavni obrazac koji se može preuzeti ovdje.

2.Dokumentaciju kojom dokazuju ispunjavanje traženih uslova iz člana 4. Odluke o razradi kriterija, u originalu ili ovjerenoj kopiji, kako slijedi:

a)Dokaz o ostvarenom radnom iskustvu na poslovima u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke: Potvrda ili uvjerenje poslodavca/organizacije kod koje je radno iskustvo ostvareno, sa podacima o periodu angažmana i opisu radnih zadataka i aktivnosti u vezi sa nazivom ili sadržajem pojedinačne obuke iz silabusa Aneksa Odluke o razradi kriterija, za koju se kandidat prijavljuje;

b)  Dokaz o predavačkom iskustvu u pripremi i realizaciji obuke u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke: Potvrda/uvjerenje institucije/organizacije za koju je predavač bio angažovan, sa nazivom teme predavanja i navedenim brojem predavačkih angažmana. Za kandidate koji su ostvarili 5 i više predavačkih angažmana u bilo kojoj instituciji/organizaciji, dovoljno je da potvrda sadrži podatak da je ostvareni broj predavačkih angažmana 5 i više, bez potrebe navođenja konkretnog broja predavačkih angažmana. Kandidati koji imaju ostvareno predavačko iskustvo u Direkciji, ne moraju dostavljati dokaz o predavačkom iskustvu u Direkciji, jer će imenovana Komisija za certificiranje predavača pribaviti isti iz službene evidencije Direkcije.

c)Dokaz o završenoj obuci predavača u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke: Certifikat/Potvrda ili drugi dokument organizatora obuke za predavače;

d)Dokaz o završenom poslijediplomskom studiju u oblasti evropskih integracija koja je predmet obuke: Diploma o završenom poslijediplomskom studiju (nostrifikovane / priznate diplome, ukoliko fakultet nije završen u BiH ili je diploma stečena u nekoj drugoj državi nakon 06.04.1992. godine) i dokument koji sadrži nazive svih položenih predmeta u okviru završenog poslijediplomskog studija.

Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti sa naznakom „Javni poziv za prijavu predavača na obukama Direkcije za evropske integracije 2019. godine - ne otvarati“, na adresu Direkcije za evropske integracije: ul. Đoke Mazalića 5, 71000 Sarajevo, putem preporučene pošte ili se predaju neposredno na protokol Direkcije.

Javni poziv ostaje otvoren do 09.09.2019. godine.

Napomena kandidatima:

O vremenu i mjestu održavanja simulacije obuke pred Komisijom kandidati će biti obaviješteni naknadno.