ponedjeljak, 11. mart 2019.

EIDHR: Poziv za projekte


Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava (EIDHR):
Bosna i Hercegovina 
Referenca publikacije: EuropeAid /162346/DD /ACT/BA

Globalni cilj ovog Poziva je da doprinese promociji i zaštiti ljudskih prava i osnovnih sloboda u Bosni i Hercegovini u skladu sa međunarodnim i domaćim standardima.

Ovaj poziv je u potpunosti je u skladu sa Evropskim konsenzusom o razvoju, odgovorom EU na agendu UN-a 2030. koja se odnosi na održivi razvoj. Nedavno usvojeni Evropski konsenzus utvrđuje glavne principe koji će u narednih 15 godina biti odrednica pristupa EU i država članica u saradnji sa zemljama u razvoju, ali i od velikog značaja za strategiju za postizanje ciljeva održivog razvoja (SDG).

Konsenzus obnavlja predanost EU i država članica principima vanjskog djelovanja EU, koji su navedeni u članku 21 (1) Ugovora o Europskoj uniji (UEU): demokratija, vladavina prava, univerzalnost i nedjeljivost ljudskih prava i osnovne slobode, poštovanje ljudskog dostojanstva, načela jednakosti i solidarnosti i poštovanje načela Povelje Ujedinjenih nacija i međunarodnog prava.

Ovaj poziv je usklađen i sa prioritetima EU utvrđenim u politikama i propisima, posebno Akcionom planu EU za ljudska prava i demokratiju 2015-2019 i posebnim smjernicama za ljudska prava koje je usvojila EU.

Specifični cilj ovog poziva je podrška civilnom društvu i aktivistima za ljudska prava u Bosni i Hercegovini u radu na ljudskim pravima (političkim, građanskim, ekonomskim, socijalnim i kulturnim) i na planu demokratizacije.

Ukupan indikativni iznos koji je dostupan u okviru ovog poziva za podnošenje prijedloga je 800.000 eura. Autoritet za ugovaranje zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa sredstva.

Svaki grant koji se traži u okviru ovog poziva za podnošenje prijedloga mora biti između sljedećih minimalnih i maksimalnih iznosa:

  • minimalni iznos: EUR: 100,000

    maksimalni iznos: EUR: 160,000

Delegacija Europske unije u Bosni i Hercegovini traži prijedloge projekata za ljudska prava i demokratiju u Bosni i Hercegovini uz finansijsku pomoć Europskog instrumenta za demokratiju i ljudska prava BiH - CBSS 2018.

Potpune smjernice za podnositelje zahtjeva dostupne su na internet stranici  i

Rok za podnošenje ponuda je 22. april 2019. godine u 12:00 (datum i vrijeme u Briselu). Informativni sastanak o ovom pozivu za podnošenje prijedloga projekata održat će se 5. aprila 2019. godine u 11:00 sati u prostorijama Delegacije Evropske unije u Bosni i Hercegovini.

Preuzeto sa: www.europa.ba