petak, 28. decembar 2018.

Investicijski okvir za Zapadni Balkan: Poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći


Direkcija za evropske integracije BiH - Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK), obavještava sve zainteresovane korisnike da je objavljen 21. poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za Zapadni Balkan (WBIF).

Aplikacija mora dolaziti iz jednog od WBIF sektora: energija, transport, okoliš, socijalna infrastruktura (zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, socijalno stanovanje, druge javne zgrade, itd.) i sektora digitalne povezanosti.

Zahtjev za grant sredstvima mora biti povezan s investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja, ili je već sklopljen) između Bosne i Hercegovine i neke od međunarodnih finansijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Evropska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope- CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW, te Francuska razvojna agencija- AFD), uz razmotrene finansijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna finansijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije.

Zbog finansijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je konsultovanje relevantnih ministarstava finansija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 1. februar 2019. godine. Krajnji rok za dostavu bh. aplikacija Evropskoj komisiji putem Ureda DIPAK-a je 1. mart 2019. godine. 

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije,  nalazi se u aplikacionom paketu.

Peuzeto sa: www.wbif.eu