14. maj 2018

Javni poziv Općina Centar Sarajevo


Na osnovu čl. 25. i 74. Statuta Općine Centar („Službene novine Kantona Sarajevo“, broj 23/4) i člana 3. Odluke o načinu odabira projekata nevladinih organizacija po LOD metodologiji („Službene novine Kantona Sarajevo“, br: 10/18), Načelnik Općine Centar Sarajevo, raspisuje:

JAVNI POZIV ORGANIZACIJAMA CIVILNOG DRUŠTVA/NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA ZA PREDAJU PRIJEDLOGA PROJEKATA KOJI ĆE BITI FINANSIRANI/SUFINANSIRANI IZ BUDŽETA OPĆINE CENTAR SARAJEVO U 2018. GODINI

Općina Centar Sarajevo poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Općine Centar Sarajevo iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. OBRAZOVANJE

1.1.            Neformalno obrazovanje, cjeloživotno učenje i projekti opismenjavanja stanovništva;

1.2.            Podrška projektima poboljšanja inkluzivnosti predškolskog, osnovnog i srednjeg obrazovanja;

 1. KULTURA

2.1.            Afirmacija tradicije i kulturno - historijskog naslijeđa BiH;

2.2.            Promocija nematerijalne kulturne baštine i umjetničkog stvaralaštva na području općine Centar Sarajevo:

projekti edukacija o praksama, izrazima, znanjima, rukotvorinama i sl., promovisanje kulturne raznolikosti i ljudske kreativnosti, očuvanje i zaštita baštine;

 1. ZAŠTITA OKOLIŠA

3.1.            Zaštita životne okoline i podizanje ekološke svijesti kroz ekološku edukaciju i aktivizam;

3.2.            Edukacija stanovništva u oblastima energetske efikasnosti i obnovljivih izvora energije;

 1. SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO

4.1.            Prevencija  nasilja  u  porodici,  maloljetničke  delinkvencije  i  vršnjačkog  nasilja,  zaštita  fizičkog  i

mentalnog zdravlja;

4.2.            Projekti koji imaju za cilj promociju, edukaciju i unapređenje kvaliteta života u zaštitu prava: djece, osoba sa teškoćama u razvoju ili invaliditetom, samohranih roditelja i njihove djece, osoba koje se ne mogu brinuti o sebi, građana treće životne dobi; te projekti s ciljem promocije rodne ravnopravnosti;

 1. SPORT

5.1.            Uključivanje djece i mladih u sportsko-društvenu sferu života, s ciljem jačanja sportskog duha kao značajnog aspekta u razvoju zdravog načina života;

5.2.            Sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom.

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 5.000 KM do 15.000 KM. Općina Centar Sarajevo zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadane kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti minimalno tri mjeseca, a izabrani projekti trebaju da se provedu do kraja kalendarske godine.

Izabrani projekti se trebaju implementirati isključivo na području općine Centar Sarajevo. Neće se finansirati aktivnosti odobrenog projekta koje su provedene prije zaključivanja ugovora.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrovane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresovane

organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u Smjernicama za aplikante u okviru javnog poziva. Aplikant može predati više od jedne aplikacije i jedne projektne ideje, ali u tom slučaju se moraju predati odvojene aplikacione forme i priložiti neophodnu dokumentacija uz svaku od njih.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici općine

Centar Sarajevo www.centar.ba ili lično:

Općina Centar Sarajevo

Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Kancelarija broj 336

Ulica Mis Irbina broj 1

71.000 Sarajevo, Bosna i Hercegovina

Informativni sastanak sa zainteresovanim organizacijama „Otvoreni dan“ će biti održan 18. maja 2018. godine od 13 do 15 sati u Centru za zdravo starenje, ul. Titova 12, Sarajevo. Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom se mogu postaviti putem e-mail adrese ismeta.demir@centar.ba. Pitanja se mogu postavljati od 10. maja 2018. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

Obavezna dokumentacija treba da sadrži sljedeće dokumente:

 • Projektni prijedlog (word format Aneks 1)
 • Pregled budžeta/proračuna (excel format - Aneks 2)
 • Matrica logičkog okvira (word format - Aneks 3)
 • Plan aktivnosti i promocije (word format - Aneks 4)

Dodatna dokumentacija je vrlo važan dio projektne dokumentacije i treba biti kompletirana kako bi prijedlog projekta mogao biti evaluiran. Dodatna dokumentacija se dostavlja u jednom primjerku i treba da sadrži sljedeće:

 • ovjerena kopija važećeg rješenja o registraciji organizacije u BiH (za nosioca projekta/podnosioca i eventualne partnere na projektu),
 • kopija statuta organizacije (podnosilac projekta i partneri),
 • Identifikacijski broj,
 • Ovjerena kopija lične karte ovlaštene osobe,
 • Uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (original ili ovjerena kopija poreske uprave),
 • Uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene, ako ima zaposlenih u organizaciji (ako nema zaposlenih priložiti izjavu da nema zaposlenih),
 • popunjena forma Administrativni podaci o podnosiocu prijedloga projekta (word format - Aneks 5),
 • popunjena Finansijska identifikaciona forma (word format - Aneks 6),
 • popunjena i potpisana Izjava o podobnosti (word format - Aneks 7),
 • kopija završnog godišnjeg finansijskog izvještaja za 2017. godinu (dokument bilans stanja i bilans uspjeha) koji je ovjeren od strane nadležne agencije za finansijsko poslovanje i licenciranog i ovlaštenog knjigovođe,
 • opisni izvještaj o realizovanim projektima za prethodnu godinu za ranije osnovane organizacije, odnosno program rada za tekuću ili narednu godinu za novoosnovane organizacije ,
 • podaci o osobama koje realizuju projekat (kraći CV sa dokazima),
 • za projekte koji se planiraju provoditi u obrazovnim institucijama, te u objektima koje su u vlasništvu Općine Centar Sarajevo, potrebno je priložiti saglasnost nadležnih institucija ili rukovodioca objekta.
 • popunjena Lista za provjeru (word format - Aneks 8).

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u dva (2) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 8 do 16 sati sa naznakom „ Za Javni poziv za projekte OCD-a“, na adresu:

Općina Centar Sarajevo

Protokol

Ul. Mis Irbina 1

71 000 Sarajevo

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 06. juna 2018. godine, do 16 sati. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka će biti razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Projektne prijedloge razmotrit će i procijeniti Komisija za ocjenjivanje i odabir projekata. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, će biti obavješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Centar Sarajevo (www.centar.ba), kao i na oglasnoj ploči Općine.

Preuzeto sa: www.centar.ba