ponedjeljak, 29. oktobar 2018.

Javni poziv za finansiranje/sufinansiranje projekata za prevenciju maloljetničkog prestupništva na području Općine Novi Grad Sarajevo


J A V N I   P O Z I V

za finansiranje/sufinansiranje projekata za prevenciju maloljetničkog prestupništva

na području Općine Novi Grad Sarajevo

 

A/. Pozivaju se sportsko-rekreativna, kulturno-obrazovna i umjetnička udruženja koja se bave raznim aktivnostima u cilju fizičkog i duhovnog jačanja djece i omladine, stvarajući i podupirući uslove koji će promovirati zdrave životne stilove i pozitivna ponašanja i time posredno preduprijediti ispoljavanje negativnih oblika ponašanja kod djece i omladine, da apliciraju projekte za korištenje sredstava iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2018. godinu - pozicija: Tekući transfer za prevenciju maloljetničkog prestupništva na području Općine Novi Grad Sarajevo.

B/. Uslovi za korištenje sredstava iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za realizaciju projekata za prevenciju su:

1.da je projekat namijenjen djeci i omladini sa područja Općine Novi Grad Sarajevo (dokaz: prijedlog projekta);

2.da vrijednost projekta za koji se traži finansiranje, ili sufunansiranje nije manji od 500,00 KM i da ne prelazi iznos od 3.000,00 KM (dokaz: prijedlog projekta);

3.da se odobrena sredstva realizuju u školskoj 2018./2019. godini;

3.da se projekat odnosi na sljedeće oblasti (dokaz: prijedlog projekta):

  • Kreativne radionice za djecu i omladinu u cilju kvalitetnog popunjavanja i provođenja slobodnog vremena (sportske, rekreativne, likovne, dramske, literarne, muzičke, ritmičke, savladavanje različitih vještina pravljenja ukrasnih predmeta i sl.);

  • Edukativne radionice za djecu i omladinu, roditelje i nastavnike s ciljem osnaživanja u prevenciji rizičnih oblika ponašanja kod djece i omladine (nasilje nad vršnjacima, rana seksualna aktivnost, ili seksualizirano ponašanje neprimjereno dobi, konzumiranje alkohola, konzumiranje droga, nezainteresiranost za školu, obaveze, ili postignuće, dokoličarenje – ne osmišljene “životne” aktivnosti, izbjegavanje i bježanje s nastave / iz škole i sl.) i povećavanja svijesti učesnika o rizičnim i zaštitnim faktorima vezanim za korištenje različitih sredstava ovisnosti;

  • Sportske, kulturne, umjetničke i druge vrste aktivnosti u cilju fizičkog i duhovnog jačanja djece i omladine, stvarajući i podupirući uslove koji će promovirati zdrave životne stilove i pozitivna ponašanja, ali prije svega kao segment zdravog odgoja i prevencije negativnih socioloških pojava;

  • podrška djeci i omladini sa posebnim potrebama;

  • promoviranje volonterizma i timskog rada.

 

C/. Dokumentacija: Uz prijedlog projekta sa aneksima aplikanti su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju:

1.Rješenje o registraciji za aplikanta i za partnera ako partner postoji (ovjerena kopija);

2.Statut organizacije i partnera ako partner postoji (ovjerena/e kopija);

3.Identifikacijski broj (ovjerena kopija);

5.Izvještaj o realiziranim aktivnostima aplikanta u 2017. godini;

6. Završni finansijski izvještaj za 2017. godinu (dokaz: ovjerena kopija bilansa stanja i bilansa uspjeha);

7.Popunjenu formu administrativni podaci o organizaciji (aneks 5);

8.Popunjenu finansijsku identifikacionu formu organizacije (aneks 6);

9.Izjavu o podobnosti (aneks 7);

10.Podatke o osobama koje realizuju projekt (kraći CV).

Administrativni troškovi i troškovi osoblja u budžetu projekta ne smiju prelaziti 15% od ukupnog budžeta projekta.

Dokumentacija za prijedlog projekta, aplikacioni obrazac i uputstvo za apliciranje mogu se preuzeti putem zvanične Web stranice Općine: www.novigradsarajevo.ba – padajući meni Aktuelnosti - Javni pozivi, ili u kancelariji Općine broj 319/III.

Prijedlozi projekata sa pratećom dokumentacijom mogu se podnijeti u roku od 15 dana od dana objavljivanja javnog poziva (poziv objavljen 24.10.2018.) u sredstvima informisanja u zatvorenoj koverti u jednom primjerku, putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo svakim radnim danom od 8 do 16 sati, ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Novi Grad Sarajevo

Služba za boračka pitanja, rad, socijalna pitanja i zdravstvo

Bulevar Meše Selimovića br. 97

sa naznakom „ZA JAVNI POZIV – Projekti NVO-a“ - NE OTVARAJ

Nepotpune, neblagovremene i aplikacije sa neovjerenim kopijama neće se razmatrati.

D/. Sredstva za finansiranje/sufinansiranje projekata namijenjenih za prevenciju maloljetničkog prestupništva po ovom Javnom pozivu osigurana su u Budžetu Općine Novi Grad Sarajevo za 2018. godinu u iznosu od 20.000,00 KM.

E/.Vrednovanje apliciranih projekata izvršit će posebno imenovana komisija u roku od 15 dana od dana okončanja Javnog poziva, a u skladu sa uslovima iz ovog Javnog poziva i shodno odredbama Pravilnika za vrednovanje prijedloga projekata  nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo.

O rezultatima odlučivanja po podnesenim aplikacijama učesnici će biti obaviješteni pisanim putem, nakon čega će biti zaključeni ugovori sa aplikantima čiji su projekti odobreni za finansiranje i sufinansiranje.

Aplikanti čiji projekti budu odobreni za finansiranje/sufinansiranje će prije zaključivanja ugovora, pored dokumentacije koju su doostavili uz prijedlog projekta, obavezno dostaviti i sljedeća dokumenta:

1.Izvod iz registra udruženja ne stariji od 30 dana od dana objavljivanja ovog Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);

2.Uvjerenje poreske uprave o izmirenim poreskim obavezama i obavezama za zaposlene ne stariji od 60 dana od dana okončanja ovog Javnog poziva (original ili ovjerena kopija);

Općina od aplikanata čiji su projekti odobreni za finansiranje/sufinansiranje zadržava pravo tražiti i dodatnu dokumentaciju.

U postupku Javnog poziva Općina ne snosi troškove aplikantima.

Dokumenta se ne vraćaju.

Kontakt osoba: mr.sci Fatima Šaškić, telefon broj: 033 291 246; E-mail:pantarei.fs@gmail.com, soba 319/III.

Potrebnw dokumente možete preuzeti ovdje: DOKUMENTI

Preuzeto sa: www.novigradsarajevo.ba