srijeda, 03. oktobar 2018.

Javni poziv za projekte: Dodjela bespovratnih sredstava za podršku investicijama u saradnji s dijasporom


Projekat Dijaspora za razvoj (D4D) objavljuje Javni poziv za podnošenje prijedloga projekata za dodjelu bespovratnih sredstava u svrhu podrške investicijama u saradnji s dijasporom.

D4D je projekat Vlade Švicarske i Ministarstva za ljudska prava i izbjeglice Bosne i Hercegovine (BiH), u partnerstvu s Razvojnim programom Ujedinjenih naroda (UNDP) i Međunarodnom organizacijom za migracije (IOM) u BiH. Osnovni cilj projekta je da doprinese poboljšanju socio-ekonomskih prilika i perspektiva za žene i muškarce u BiH, kao i unapređenju njihovog kvaliteta života kroz snažniju saradnju s dijasporom.

Ovaj cilj će biti postignut kroz tri ključna rezultata:

1. Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice BiH i Ministarstvo vanjskih poslova BiH, u saradnji s institucijama vlasti na različitim razinama, koriste i dalje razvijaju svoje instrumente kako bi aktivno povezali, osigurali razmjenu i angažirali pripadnike i organizacije dijaspore.

2. Jedinice lokalne samouprave usklađuju svoje razvojne strategije sa strateškim opredjeljenjima viših nivoa vlasti po pitanju dijaspore, pružaju kvalitetnije usluge dijaspori, te potiču inicijative kojima se privlače znanje i investicije dijaspore u lokalnu zajednicu.

3. Partneri iz dijaspore prenose znanje i vještine te ostvaruju zajednička ulaganja s akterima iz privatnog sektora u BiH, doprinoseći stvaranju novih radnih mjesta.

U okviru rezultata 3, predviđena je podrška za uspostavu finansijskog mehanizma za područje Federacije Bosne i Hercegovine (FBiH)i Brčko distrikta (BD) BiH, a kojim bi se podržala realizacija investicija dijaspore i/ili u saradnji s dijasporom. U tom pravcu, uspostavljen je Investicijski fond kojim upravlja Razvojna banka FBiH (u daljem tekstu RB FBiH), u skladu s važećim propisima kojim se definira poslovanje RB FBiH.

Investicijski fond će osigurati bespovratna finansijska sredstva na otvoren i transparentan način, na osnovu jasno definiranih kriterija za odabir prijedloga investicijskih projekata u okviru ovog Javnog poziva. Sredstva za realizaciju ovog poziva osigurala je Vlada Švicarske.

Dokumenti:

1. Javni poziv Investicijski fond FINAL
2. Prilog 1a_Obrazac projektnog prijedloga IF FINAL
3. Prilog 2_Budzet projekta
4. Prilog 3_Pismo namjere sa istaknutim iznosom i definiranim izvorom sufinansiranja
5. Prilog 5_Izjava partnera iz dijaspore
6. Prilog 1b_Plan aktivnosti i utroska sredstava

Preuzeto sa: www.procurement-notices.undp.org