petak, 15. mart 2019.

Javni poziv za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja


iz Budžeta Općine Ilidža za 2019. godinu

J A V N I     P O Z I V

za raspodjelu sredstava za finansiranje projekata iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja

iz Budžeta Općine Ilidža za 2019. godinu

 

I Pravo prijave na Javni poziv imaju:
- udruženja, fondacije, klubovi i sportska društva registrovana u BiH, sa sjedištem na području općine Ilidža ili na području druge općine, pod uslovom da se projekat realizuje u interesu građana općine Ilidža i u potpunosti na području općine Ilidža,
- javne ustanove čiji je osnivač Općina Ilidža za projekte koji se realizuju u interesu građana općine Ilidža.  

II Uslovi  za korištenje sredstava iz Budžeta  Općine Ilidža za 2019. godinu:
Projekat treba da se odnosi na sljedeće oblasti:

a) Oblast sporta:
- organizovanje i provođenje sportskih manifestacija djece, omladine i odraslih za koje je iskazan prepoznatljiv interes građana i Općine Ilidža,
- sportske programe i sadržaje za zadovoljavanje potreba građana i udruženja sa posebnim potrebama u općini Ilidža,
- pripremanje, organizovanje i provođenje sportskih takmičenja,
- edukaciju, sportski odgoj i obrazovanje djece i omladine,
- aktivnosti koje promovišu amaterizam i volonterizam u sportu.
b) Oblast kulture:
- organizovanje manifestacija kulturno-umjetničkog i zabavnog karaktera za zadovoljavanje potreba građana ove općine,
- promoviranje kulturno-umjetničkog amaterizma, volonterizma i očuvanje kulturno-umjetničkog identiteta,
- poštivanje demokratskih principa i standarda kulture, obrazovanja i promovisanje volonterizma i timskog rada,
- uspostavljanje saradnje među školama i multikulturalne školske razmjene,
- program nacionalnih manjina i njihove kulture.
c) Oblast obrazovanja:
- edukacija građana o porocima savremenog svijeta kao što su droga, alkohol, pušenje i ostali toksikološki oblici,
- poštivanje demokratskih principa i standarda kulture, obrazovanja i promovisanje volonterizma i timskog rada, 
- aktivnosti koje promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unaprijeđenju kvaliteta ljudskog života (uređenje okoliša, pošumljavanje, hortikulturno uređenje, organizovanje planinarskih pohoda i sl.),
- programe koji se odnose na sprječavanje nasilja i maloljetničke delikvencije,

- programe za zadovoljavanje interesa lica sa posebnim potrebama,

- programe koji se odnose na građanski aktivizam i uspostavljanje partnerskog odnosa između    Općine Ilidža i građanskog društva,

- aktivnosti koje promovišu ravnopravnost spolova.

III Sadržaj potrebne dokumentacije

Prijava na Javni poziv treba da  sadrži:
- popunjen obrazac  za aplikaciju,
- rješenje o registraciji (ovjerena kopija),
- uvjerenje o poreznoj registraciji (ovjerena kopija),
- ugovor s bankom s navedenim transakcijskim računom (kopija),
- kratak opis subjekta sa podacima o realizovanim projektima u posljednjoj godini dana,
- podatke o kvalifikaciji kadrova koji implementiraju projekat (odgovorne osobe, saradnici, volonteri i sl.) 
- projekat kojim organizacija aplicira za dodjelu sredstava, sa jasnom definicijom projektnog cilja, opisom potrebe, ciljne grupe, očekivanim rezultatima, aktivnostima, te specifikacijom troškova za realizaciju projekata,
- uvjerenje o izmirenim poreskim obavezama (Poreska uprava), (orginal ili ovjerena kopija)

 - uvjerenje o izmirenim doprinosima za zaposlene (ukoliko ima zaposlenih), (orginal ili ovjerene kopija)
- bilans stanja i uspjeha za protekle dvije godine, ovjeren kod nadležnog organa  (ovjerene kopije).  

IV Mjesto  i način  podnošenja  prijava
Obrazac za aplikaciju se može preuzeti u Centru za pružanje usluga građanima  u Općini Ilidža (info-desk), u ulici Butmirska cesta 12 ili putem web stranice: www.opcinailidza.ba 
Prijave sa potrebnom dokumentacijom se predaju u Centru za pružanje usluga građanima u Općini Ilidža,  na adresu Butmirska cesta 12, s obaveznom naznakom : “Za javni poziv-projekti iz oblasti sporta, kulture i obrazovanja” i “Ne otvaraj”.

V Rok za podnošenje prijava
Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objavljivanja.

VI Ostale odredbe
Aplikant može aplicirati na ukupan iznos cijene projekta ili dio nedostajućih sredstava, što je dužan navesti u aplikaciji.
Aplikant može konkurisati s neograničenim brojem projekata, te može biti podržano više njegovih projekata. 
Ocjenu prijava izvršit će Komisija za odabir projekata, koja će pripremiti prijedlog, a Općinski načelnik će donijeti Odluku o raspodjeli sredstava. 
Odabrani korisnici, po ovom Javnom pozivu, potpisaće ugovor sa Općinom Ilidža. 
Sredstva predviđena  za raspodjelu po ovom javnom pozivu iznose 150.000,00 KM i to: oblast sporta 50.000,00 KM, oblast kulture 50.000,00 KM i oblast obrazovanja 50.000,00 KM.

Napomena: Sve dodatne informacije u vezi sa učešćem na Javni poziv mogu se dobiti putem kontakt telefona: 033 / 775-718,775-720 i 775-722.

Preuzeto sa: www.opcinailidza.ba