utorak, 17. april 2018.

Objavljen poziv za kreditiranje industrijskih projekata u FBiH


Na osnovu člana 9. Zakona o federalnim ministarstvima i drugim tijelima federalne uprave (“Službene novine Federacije BiH”, br. 19/03, 38/05, 2/06 i 8/06), odredaba Odluke o usvajanju Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu, („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/18), Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije o b j a v l j u j e

 

JAVNI POZIV

ZA KANDIDOVANJE PROGRAMA UTROŠKA SREDSTAVA TRAJNOG

REVOLVING FONDA KOD UNION BANKE D.D. SARAJEVO, FEDERALNOG MINISTARSTVA ENERGIJE, RUDARSTVA I INDUSTRIJE ZA DUGOROČNO FINANSIRANJE PROJEKATA PUTEM DODJELE KREDITA ZA 2018. GODINU

 1. PREDMET POZIVA

Predmet poziva je prikupljanje zahtjeva za odabir korisnika kreditnih sredstava, u skladu sa Programom utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke

 • Sarajevo, Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu (u daljem tekstu: Program), („Službene novine Federacije BiH”, broj 23/18).
 1. PRAVO UČEŠĆA

Pravo učešća na Javnom pozivu imaju privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sljedećim sektorima industrijske proizvodnje:

 • Metalna, elektro i automobilska industrija,
 • Industrija građevinskog materijala i nemetala,
 • Drvna, papirna i grafička industrija,
 • Proizvodnja tekstila, odjeće, kože i obuće i
 • Hemijska, farmaceutska industrija i industrija gume i plastike,

te da zapošljavaju najmanje 15 zaposlenika.

III. SVRHA POZAJMLJIVANJA SREDSTAVA

Svrha ovog Javnog poziva je stvaranje povoljnijeg okruženja i poboljšanje uslova za poslovanje u svim dijelovima Federacije Bosne i Hercegovine.

Pozajmljivanje sredstava vrši se u cilju:

 • stvaranja novih radnih mjesta,
 • značajnog poboljšanja i modernizacije proizvodnje postojećih proizvoda;
 • širenja postojeće proizvodnje, izgradnje i proširebnja proizvodnih kapaciteta;

1

 • izgradnje proizvodnih objekata koji podrazumijeva izgradnju ili ulaganje u nove ili rekonstrukciju, adaptaciju i dogradnju postojećih objekata, te kupovinu novih proizvodnih hala, sa pripadajućom infrastrukturom i opremom, a koje su usko vezane uz proizvodnju,
 • nabavke novih tehnologija koja doprinose unapređenju djelatnosti privrednog društva (mašine, postrojenja i oprema za proizvodnju),
 • nabavke informatičke opreme usmjerene ka proizvodnji,
 • uvođenja validnog CE znaka,
 • uvođenja Sistema kvaliteta u skladu sa standardima (serija ISO standarda, sistemi upravljanja zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu i sl.),
 • pokretanja značajnijih aktivnosti zasnovanih na promjenama sveukupnih proizvodnih procesa i stanja postojeće poslovne djelatnosti društva (reinžinjering).
 1. KRITERIJI ZA IZBOR KORISNIKA

Pozajmljivanje sredstava prema ovome Programu može biti odobreno ako su ispunjeni sljedeći, osnovni, kriteriji:

 • da su privredna društva sa sjedištem u Federaciji Bosne i Hercegovine čija je primarna djelatnost definisana djelatnostima proizvodnje u sektorima navedenim u tački 2. Javnog poziva,
 • da zapošljava najmanje 15 zaposlenika.

Privredna društva koja apliciraju za dodjelu sredstava trebaju imati slobodan kolateral kako bi se Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije (u daljem tekstu: Ministarstvo) u C-teretnom listu, moglo upisati, isključivo, kao založni povjerilac I reda i u registru zaloga kao založni povjerilac I reda.

Korisnici ne mogu biti privredna društva:

 • u stečaju ili u postupku likvidacije,
 • koja imaju nepodmiren dug prema federalnim i državnim institucijama, osim ako isti nije reprogramiran važećim dokumentom,
 • od kojih je zatražen povrat ili su u postupku povrata državne pomoći,
 • koja ne ispunjavaju uslove za otvaranje transakcijskog računa kod Banke,
 • koja bez prekida posluju kraće od 6 mjeseci i/ili ne posjeduju zvanične finansijske izvještaje,
 • koja imaju iskazan gubitak iznad visine kapitala prema posljednjem zvaničnom bilansu stanja,
 • čiji kapital prema posljednjem zvaničnom bilansu stanja ima vrijednost nižu od iznosa traženog kredita i
 • koja prema CRK izvještaju Centralne Banke Bosne i Hercegovine imaju tekuće plasmane u finansijskim institucijama u kategoriji lošijoj od B (osim u slučaju da obezbijede dokaz o urednom izmirivanju obaveza).

2

Pod ulaganjem se smatra ulaganje u materijalnu i nematerijalnu imovinu koja se odnosi na unapređenje procesa proizvodnje kroz razvoj novih proizvoda i unapređenje postojećih proizvodnih linija. Navedeno podrazumijeva i aktivnosti koje su započete najkasnije godinu dana (12 mjeseci) unazad od dana podnošenja zahtjeva za dodjelu sredstava po ovom Programu. Ponude, predračuni ili ugovori ne smiju biti od dobavljača ili izvođača koji je povezana osoba sa podnositeljem zahtjeva za dodjelu sredstava po Programu.

Povezanom osobom iz prethodnog stava se smatra društvo:

 • koje ima istog vlasnika i/ili suvlasnika kao podnositelj zahtjeva,
 • kojem je podnositelj zahtjeva vlasnik/suvlasnik,
 • koje je vlasnik/suvlasnik podnositelja zahtjeva,
 • čiji je vlasnik/suvlasnik bračni drug ili lice koje živi u istom domaćinstvu sa vlasnikom/suvlasnikom podnositelja zahtjeva i
 • koje ima zajedničke članove nadzornog odbora i/ili uprave sa podnositeljem zahtjeva.

Neprihvatljivim troškovima i ulaganjima po ovom Programu, smatraju se:

 • kupovina potrošne robe, sirovina, repromaterijala i rezervnih dijelova,
 • troškovi carinjenja, prevoza i stavljanja u pogon kupljenje opreme,
 • troškovi edukacije,
 • troškovi laboratorijskih testova,
 • troškovi različitih studija i mišljenja i
 • troškovi PDV-a.

Kreditna sredstva se dodjeljuju u skladu sa Zakonom o sistemu državne pomoći („Službene novine Federacije BiH“, broj 10/12) i Uredbom o namjeni, kriterijima i uslovima za dodjelu državne pomoći u Federaciji BiH („Službene novine Federacije BiH“, broj 99/13), odnosno po pravilima za dodjelu državne pomoći male vrijednosti (de minimis državna pomoć), kojima je definisano da se de minimis državna pomoć može dodjeliti pojedinačnom privrednom društvu u visini do 200.000 €, u bilo kom periodu u toku tri uzastopne fiskalne godine.

Državnu pomoć po ovom Programu čini samo iznos kamate koji nastaje kao razlika između referentne kamatne stope i stope po kojoj je odobren kredit, odnosno koja je definisana Programom (0,9%). De minimis državna pomoć ne može se dodijeliti između ostalog privrednim društvima u teškoćama i za podsticanje izvoza.

 1. SREDSTVA PREDVIĐENA ZA POZAJMLJIVANJE Sredstva predviđena za pozajmljivanje po ovom Programu, čine:
 • sredstva koja će mjesečno biti alocirana na račun Trajnog revolving fonda u

Banci od povrata glavnice dodijeljenih kreditnih sredstava realizovanih putem Razvojne banke Federacije Bosne i Hercegovine (očekivani iznos sredstava prema procjeni Razvojne banke mjesečno iznosi cca 50.000,00 KM),

 • saldo sredstava zatečenih na računu u Banci na dan 15.01.2018. godine u iznosu od 7.569.331,70 KM,
 • odobrena sredstva po Budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2018. godinu u iznosu od 2.360.000,00 KM.

3

Navedena sredstva su kreditnog karaktera, sa:

 • odgodom plaćanja („grace“ periodom) do 12 mjeseci,
 • godišnjom kamatnom stopom u visini 0,7% i
 • naknadom za obradu kredita - jednokratno u visini 0,5%.

Naprijed navedene troškove snosi korisnik sredstava. Naplaćena redovna kamata i naknada za obradu kredita predstavljaju prihod Banke za komisioni posao.

Naknada za obradu kredita se plaća unaprijed iz odobrenih kreditnih sredstava korisnika u visini 0,5%.

Dodijeljena sredstva korisnici vraćaju u minimalno 24, a maksimalno u 60 jednakih mjesečnih anuiteta. U broj anuiteta se ne uračunava „grace“ period. Početak povrata kredita, dinamika vraćanja, kao i drugi bitni elementi kredita bit će definisani ugovorom koji korisnik kredita sklapa sa Bankom.

Dodijeljena sredstva isključivo će se isplaćivati na račune korisnika kredita kod Banke, čime će se omogućiti i kontrola utroška dodijeljenih sredstava.

Sredstva za provođenje Programa odobravati će se u visini novčanih sredstava, na način kako je to dato u Tabeli 1. Najniži iznos kreditnih sredstava koji se dodjeljuje privrednim društvima, iznosit će 100.000,00 KM, dok će najviši iznos biti 900.000,00 KM.

 

Tabela 1

 

Visina dodijeljenih

 

 

Odgoda plaćanja

 

 

Broj anuiteta

 

 

 

 

(grace period)

 

 

(mjesečnih) vraćanja

 

 

sredstava u KM

 

 

 

 

 

 

 

 

u mjesecima do

 

 

sredstava

 

 

 

 

 

 

 

 

 

100.000,00 – 900.000,00

12

 

24-60

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreditna sredstva moraju biti obezbijeđena minimalno:

mjenicama Korisnika sredstava (dužnika) i mjenicama vlasnika Korisnika sredstava (u slučaju da 50% ili više vlasništva pripada jednom licu, osim za preduzeća u većinskom državnom vlasništvu) i

založnim pravom na nekretnine ili kombinacijom založnog prava na nekretninama i zaloga na pokretnim stvarima – opremu, odgovarajuće vrijednosti ustanovljene na osnovu procjene stalnog sudskog vještaka odgovarajuće struke (definisano u nastavku).

Vrijednost nekretnina koje se uzimaju kao kolateral mora biti minimalno u omjeru 1,5:1 u odnosu na iznos kredita, osim ako se radi o kombinaciji založnog prava na nekretninama i zaloga na pokretnim stvarima.

Ukoliko se radi o kombinaciji založnog prava na nekretnine i zaloga na pokretne stvari, ukupna vrijednost kolaterala mora biti minimalno 2:1 u odnosu na iznos kredita uz uslov da vrijednost nekretnina mora biti minimalno 1,25:1 u odnosu na iznos kredita.

Ukoliko je namjena kredita nabavka opreme, odnosno pokretnih stvari, obavezno je da se iste zalažu kao dodatni kolateral uz obavezni kolateral (vrijednost dodatnog kolaterala ne ulazi u gore definisane omjere vrijednosti kolaterala i iznosa kredita).

4

VI.TRAJANJE PROGRAMA

Javni poziv se vodi kao trajni otvoreni poziv za dostavu zahtjeva za dodjelu kreditnih sredstava, s krajnjim rokom dostave do utroška sredstava, a najkasnije do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu.

Pošto je Javni poziv otvoren do utroška raspoloživih sredstava, podnositelji zahtjeva čiji su zahtjevi odbijeni zbog određenih nedostataka, mogu ponovo podnijeti zahtjev za dodjelu sredstava.

VII. PROVOĐENJE PROGRAMA

Zahtjev za prijavu na Javni poziv, potencijalni korisnici kreditnih sredstava trebaju dostaviti uz slijedeću dokumentaciju:

Dokumentacija na obrascima Banke (preuzeti sa web stranice Union banke

 • Zahtjev za kredit,
 • Karton deponovanih potpisa,
 • Popunjen upitnik o povezanim licima,
 • Saglasnost za pristup podacima iz centralnog registra kredita,
 • Izjava ovlaštenoga lica o nepostojanju računa nad kojim je određena mjera zabrane raspolaganja novčanim sredstvima,
 • Pregled postojećih kreditnih obaveza s informacijama o namjeni i obezbjeđenju i
 • Poslovni plan koji uključuje i plan investiranja s efektima utroška sredstava (ukoliko se poslovnim planom proiciraju prihodi koji su veći u odnosu na prethodnu godinu i/ili prosjek prethodne 3 godine za više od 10%, potrebno je da proicirani prihodi i njihova izvjesnost bude adekvatno dokumentovana
 • precizno obrazložena).

Dokumentacija potencijalnih Korisnika kredita:

 1. Aktuelni izvod iz u sudskog registra (ne stariji od 30 dana),
 2. Statut ili odluka o osnivanju,
 3. Uvjerenje o poreznoj registraciji kod Porezne uprave – ID broj,
 4. Uvjerenje o registraciji obveznika poreza na dodatnu vrijednost – PDV broj,
 1. Obavještenje nadležnog zavoda za statistiku o razvrstavanju prema djelatnosti,
 1. Uvjerenja nadležne organizacione jedinice Porezne uprave/UIO da nema neizmirenih obaveza po osnovu javnih prihoda,
 2. Identifikacioni dokument osnivača ukoliko se radi o dioničkom društvu,
 3. Lične karte i CIPS potvrde o prebivalištu lica ovlaštenih za zastupanje,
 1. Zvanični finansijski izvještaji za posljednje tri godine (podrazumijeva godišnje i polugodišnje finansijske izvještaje - ukoliko je društvo obavezno vršiti prijavu polugodišnjih izvještaja); ukoliko je privredno društvo osnovano u periodu koji je kraći od tri godine, potrebno je dostaviti finansijske izvještaje za cjelokupni period poslovanja,
 2. Analitički bruto bilans,
 1. Pregled potraživanja od kupaca,
 2. Pregled obaveza prema dobavljačima,

5

 1. Dokumentacija u vezi sa imovinom koja se nudi kao obezbjeđenje kredita:
  1. procjena sudskog vještaka (ne starija od šest mjeseci),
  2. ZK izvadak   i   kopija   katastarskog   plana/posjedovnog   lista   sa

identifikacijom parcela novog i starog premjera (ne stariji od 30 dana) i/ili dokumentacija kojom se dokazuje vlasništvo nad pokretnim stvarima i izvod iz registra zaloga

Napomena: provjeru izvoda iz registra zaloga će vršiti Banka i naplatiti taksu prilikom realizacije kredita,

 1. Spisak zaposlenika iz matične evidencije aktivnih osiguranika, izdat od strane nadležne službe ne stariji od 30 dana od dana podnošenja zahtjeva (min. 15 zaposlenika),
 1. Izjava, ovjerena pečatom firme i potpisana od strane ovlaštenog lica o eventualnom broju novozaposlenih radnika u periodu do jedne godine po potpisivanju ugovora o dodjeli kreditnih sredstava, koji će biti zadržani u radnom odnosu najmanje tri godine,
 1. Izjava de minimis, odnosno izjava kojom privredno društvo dokazuje da u prethodne tri fiskalne godine nije bilo korisnik grant ili kreditnih sredstava, a ukoliko jeste, izjavom treba obavijestiti Ministarstvo o drugim vrstama državne pomoći koje je dobilo u prethodnom trogodišnjem fiskalnom periodu od svih nivoa vlasti (grant sredstva, kreditna sredstva sa subvencionisanom kamatnom stopom, garancije itd.), i
 1. Ostala dokumentacija u skladu sa zahtjevima Banke i/ili Ministarstva, kao i dokumenti za koje klijent smatra da su interesantni za Banku.

Napomena:

 • svi traženi dokumenti, trebaju biti originali ili ovjerene kopije ne starije od 30 dana od dana podnošenja kreditnog zahtjeva;
 • obrazac izjave pod rednim brojem 17. (izjava de minimis), može se preuzeti sa web stranice Ministarstva (fmeri.gov.ba);

dokumentaciju pod rednim brojevima 11., 12. i 13. u prethodnom stavu treba obezbijediti sa danom dostavljenih posljednjih zvaničnih finansijskih izvještaja i posljednjim danom prethodnog mjeseca u odnosu na dan podnošenja zahtjeva za kredit.

Postupak dodjele kreditnih sredstava predstavlja sveobuhvatni postupak odabira zahtjeva za dodjelu sredstava i sastoji se od sljedećih faza:

 • Zaprimanje zahtjeva
 • Administrativna provjera formalne ispravnosti dostavljenih zahtjeva
 • Ocjena boniteta klijenta i pravno mišljenje o ponuđenom kolateralu
 • Odluka o davanju prethodne saglasnosti na prijedlog Rješenja o dodjeli kreditnih sredstava sa dostavljenim mišljenjima od strane relevantnih institucija, dostavlja se Vladi Federacije BiH na odlučivanje i objavljuje u „Službenim novinama Federacije BiH“ kao i na web stranici Ministarstva
 • Donošenje Rješenja o dodjeli kreditnih sredstava uz objavu iste u „Službenim novinama Federacije BiH“

 

6

 • Potpisivanje Ugovora o dodjeli kreditnih sredstava i prenos novčanih sredstava.

Zahtjevi za dodjelu kreditnih sredstava se u fazama 1 i 2 obrađuju prema datumu zaprimanja, i prosljeđuju u Banku na dalje postupanje.

Neuspješni podnosioci zahtjeva za dodjelu kreditnih sredstava po svim fazama će biti obaviješteni u pisanom obliku, uz navode razloga za odbijanje.

VIII. KANDIDOVANJE PROGRAMA

Pismeni zahtjev za dodjelu kreditnih sredstava s ostalom potrebnom dokumentacijom po Javnom pozivu, koja je uvezana i poredana po tačkama Javnog poziva, podnosi se Ministarstvu na memorandumu društva, potpisan od strane ovlaštenog lica sa preciznom namjenom sredstava kredita, iznosom i rokovima otplate kredita, te sa naznakom iz kojeg se industrijskog sektora traže sredstva (Metalna, elektro i automobilska industrija; Industrija građevinskog materijala i nemetala; Drvna, papirna i grafička industrija; Proizvodnja tekstila, odjeće kože i obuće; Hemijska i farmaceutska industrija i industrije gume i plastike).

Podnositelj po predmetnom Javnom pozivu za dodjelu kreditnih sredstava može podnijeti u toku važeće, budžetske godine više od jednog zahtjeva, samo ukoliko mu po prethodnom zahtjevu nisu odobrena kreditna sredstva.

Postupak dodjele obuhvata razdoblje od predaje zahtjeva do donošenja konačne odluke o predmetnom zahtjevu. Podnosilac zahtjeva ne može podnijeti više zahtjeva istovremeno po ovom Javnom pozivu.

Napomena: U slučaju da podnosilac zahtjeva podnese novi zahtjev za dodjelu kreditnih sredstava po ovom Javnom pozivu, dok je prvobitno zaprimljeni zahtjev još u postupku dodjele, novi zahtjev sa dokumentacijom će biti vraćen podnositelju zahtjeva i neće biti uključen u postupak dodjele.

Zahtjevi za kreditna sredstva koji su manji od minimalnog i veći od maksimalnog predviđenog iznosa iz Programa, smatrat će se formalno neispravnim i neće se uzeti u razmatranje.

 1. PRIPREMA

Podnosilac zahtjeva snosi sve troškove u vezi sa pripremom i kandidovanjem za Program.

Zahtjevi za dodjelu kreditnih sredstava sa odgovarajućim prilozima i dokumentacijom iz poglavlja VII. Javnog poziva, dostavljaju se preporučeno poštom ili lično u zapečaćenoj, neprovidnoj koverti na adresu: Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije Mostar, Alekse Šantića b.b. 88 000 Mostar s naznakom: Ne otvarati – po Javnom pozivu za kandidovanje Programa utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu.

Na poleđini koverte obavezno navesti naziv podnositelja zahtjeva, adresu i kontakt telefon i ovjeriti pečatom.

7

Podnosilac zahtjeva može izmijeniti ili povući svoj zahtjev, a Federalno ministarstvo energije, rudarstva i industrije mora o tome biti obaviješteno u pisanoj formi. Izmjena ili povlačenje zahtjeva mora biti izvršena u skladu sa ovim poglavljem. Osim toga, na koverti u kojoj se nalazi obavještenje o izmjeni ili povlačenju zahtjeva treba pisati „IZMJENA ZAHTJEVA“ ili „POVLAČENJE ZAHTJEVA”.

Povrat dokumentacije se vrši isključivo na pismeni zahtjev podnosioca.

Sve odluke i rješenja se objavljuju u „Službenim novinama Federacije BiH“. Sve odluke se objavljuju i na službenoj web stranici Ministarstva.

Ovaj poziv ostaje otvoren do utroška sredstava, a najkasnije do dana usvajanja Budžeta Federacije Bosne i Hercegovine za 2019. godinu i objavit će se u “Službenim novinama Federacije BiH” i dnevnim novinama “Dnevni avaz” i “Večernji list”.

Nepotpune i neblagovremene prijave neće biti uzete u razmatranje.

Detalji vezani za podnošenje zahtjeva, osim u Javnom pozivu, mogu se vidjeti i u Programu utroška sredstava Trajnog revolving fonda kod Union banke d.d. Sarajevo Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije za dugoročno finansiranje projekata putem dodjele kredita za 2018. godinu, objavljenom u „Službenim novinama Federacije BiH“, broj 23/18, kao i na službenoj internet stranici Federalnog ministarstva energije, rudarstva i industrije: www.fmeri.gov.ba


 

Preuzeto sa: www.fmeri.gov.ba