ponedjeljak, 01. april 2019.

Općina Novi Travnik: Javni poziv OCD za predaju prijedloga projekata


Općina Novi Travnik poziva sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Novi Travnik iz sljedećih prioritetnih oblasti:
1. Obrazovanje (projekti koji imaju za cilj organizovanje radionica edukativnog sadržaja iprojekti saradnje među školama kroz zajedničke aktivnosti učenika)
2. Kultura (projekti organizovanja manifestacija kulturno-umjetničkog i zabavnog karaktera, projekti očuvanja kulturne baštine i zaštite spomenika kulture,projekti obilježavanja značajnih datuma)
3. Sport (projekti podrške sportskim manifestacijama u cilju unapređenja sporta u lokalnoj zajednici)
4. Mladi (projekti neformalne edukacije mladih,projekti prevencije ovisnosti,maloljetničkog nasilja,delikvencije i nasilja u porodici, projekti podrške izradi publikacija za mlade informativnog karaktera-o subjektima koji dodjeljuju stipendije, izboru obrazovanja, projekti koji imaju za cilj povećanje omladinskog aktivizma
5. Zaštita okoline (projekti edukacije i podizanja svijesti o potrebi zaštite okoline, projekti zaštite i unapređenja životne sredine)
Iznos sredstava za odobrene projekte iznosit će maksimalno 5.000 KM (pet hiljada/tisuća konvertibilnih maraka).
Općina zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi ne zadovoljavaju zadate kriterije. Dužina trajanja svakog projekta može biti od 3 do 6 mjeseci. Izabrani projekti moraju da se provedu u periodu od 01.06.2019. do 30.11.2019.godine.

PRAVO UČEŠĆA:
Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD-e i NVO-e (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini. Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u smjernicama za podnositelje projekta u okviru javnog poziva.


PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:
Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Novi Travnik može se preuzeti od 01.04.2019.godine, sa web stranice www.ont.gov.ba ili preuzimanjem u: Općina Novi Travnik, Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik.

Sve potrebne informacije mogu se naći i na službenoj web stranici općine. Pitanja u vezi sa javnim pozivom mogu se postaviti putem e-maila:opcina.novi.travnik@tel.net.ba, sa naznakom za javni poziv. Pitanja se mogu postavljati do okončanja procedure odabira korisnika po ovom javnom pozivu. Odgovori na upite bit će dostavljeni putem e-maila unutar 3 radna dana od prijema upita. Odgovori na upite će zbog transparentnosti biti proslijeđeni svim potencijalnim podnositeljima prijedloga ili javno objavljeni na općinskoj web stranici.

PREDAJA APLIKACIJA:
Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtjevanom dokumentacijom) mora se dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 08:00 do 15:00 sati, na sljedeću adresu: Novi Travnik, Kralja Tvrtka bb, 72290 Novi Travnik, sa naznakom za Javni poziv organizacijama civilnog društva/nevladinim organizacijama za predaju prijedloga projekata. Elektronska kopija mora minimalno sadržavati obaveznu projektnu dokumentaciju (projektni prijedlog, pregled budžeta, matricu logičkog okvira i plan aktivnosti i promocije).

Rok za predaju aplikacija je 23.04.2019.godine. Aplikacije dostavljene nakon navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka. Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu podnositelja projekta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”. O primljenoj pošiljci u Općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu. Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, bit će obaviješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta, u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na web stranici Općine Novi Travnik, kao i na oglasnoj ploči Općine.

Preuzeto sa: www.ont.gov.ba