petak, 12. oktobar 2018.

Ponovni javni poziv za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova na području Kantona Sarajevo 2018.


Pravo na dodjelu sredstava odnosno sufinansiranje imaju pravna lica koja ispunjavaju opće i posebne uslove ovog javnog poziva.

Opći i posebni uslovi:
- Da je organizator pravno lice registrovano za obavljanje naučnoistraživačke djelatnosti na bilo kojem nivou vlasti u Bosni i Hercegovini;
- Da organizator ima sjedište na području Kantona Sarajevo;
- Da je organizator obezbijedio najmanje 20% novčanih sredstava potrebnih za organizaciju naučnog skupa shodno finansijskom planu;
- Da se naučni skup organizuje na području Kantona Sarajevo u 2018. godini.
Organizator naučnog skupa koji je ostvario pravo na dodjelu sredstava za sufinansiranje naučnih skupova u 2018. godini po Javnom pozivu Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade od 05.06.2018. godine ne može ostvariti pravo na dodjelu sredstava po ovom javnom pozivu (bez obzira da li organizira isti ili drugi naučni skup).

Pravna lica koja apliciraju na ovaj javni poziv obavezna su priložiti sljedeću dokumentaciju:
a) Prijavni obrazac (Obrazac 318NS);
b) Rješenje o registraciji pravnog lica (fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
c) Rješenje o poreznoj registraciji – ID broj (fotokopija ovjerena od strane nadležne općinske službe);
d) Podatke o naučnom skupu: naziv, mjesto i datum održavanja, broj učesnika, trajanje naučnog skupa, uz obrazloženje);
e) Finansijski plan sa potpunom specifikacijom troškova za organizaciju naučnog skupa (potpisan od strane rukovodioca pravnog lica i ovjeren pečatom pravnog lica);
f) Dokaz/izjava odgovornog lica za zastupanje u pravnom prometu (rukovodioca pravnog lica) da je osigurano najmanje 20% novčanih sredstava potrebnih za organizaciju naučnog skupa shodno finansijskom planu (potpisan/a od strane rukovodioca pravnog lica i ovjeren/a pečatom pravnog lica);
g) Dokaz da organizator naučnog skupa nije ostvario pravo na dodjelu sredstava za sufinansiranje naučnih skupova u 2018. godini po Javnom pozivu Ministarstva od 05.06.2018. godine (po službenoj dužnosti pribavlja Ministarstvo).

Prijavni obrazac (Obrazac 318NS) može se preuzeti sa web stranice Ministarstva za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo (www.mon.ks.gov.ba) ili u Službi za protokol Kantona Sarajevo.

Komisija Ministarstva će utvrditi formalno-pravnu urednost pristiglih prijava, izvršiti rangiranje po ovom javnom pozivu te sačiniti preliminarnu listu dobitnika sredstava u roku od 30 dana od dana zatvaranja Javnog poziva. Po okončanju roka za prigovor na preliminarnu listu, ministar za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo objavljuje konačnu rang listu dobitnika sredstava po ovom javnom pozivu.
Organizatorima koji ostvare pravo na dodjelu sredstava za sufinansiranje dijela troškova organiziranja naučnih skupova isplata će se izvršiti u skladu sa konačnom listom kandidata i utvrđenim iznosom za svakog organizatora naučnog skupa.
Jedan organizator može ostvariti pravo na sufinansiranje jednog naučnog skupa.

Obaveze organizatora koji ostvare pravo na sufinansiranje po ovom javnom pozivu preciznije će biti definisane ugovorom sa Ministarstvom za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo.

Krajnji rok za podnošenje prijava je 15 dana od objave Javnog poziva u dnevnom listu „Oslobođenje“ i web stranici Ministarstva.
Prijave sa traženom dokumentacijom dostaviti lično ili poštom na adresu:
Ministarstvo za obrazovanje, nauku i mlade Kantona Sarajevo
Ul. Reisa Džemaludina Čauševića 1
sa naznakom
„Prijava na Ponovni javni poziv za sufinansiranje organiziranja naučnih skupova
na području Kantona Sarajevo u 2018. godini“
(Ne otvaraj - Otvara Komisija)

Neblagovremene, nepotpune i neuredne prijave neće biti razmatrane.

Terminološko korištenje muškog ili ženskog roda u ovom javnom pozivu podrazumijeva uključivanje oba roda.

Dodatne informacije: Sektor za visoko obrazovanje, nauku i mlade
Adisa Hota - 033/562-186

Prilog:

1. ponovni_javni_poziv_-_naucni_skupovi_2018.pdf

2. 3.1_obrazac_318ns.doc

Preuzeto sa: www.mon.ks.gov.ba