10. juli 2018

Poziv za dostavu aplikacija - Investicijski okvir za zapadni Balkan (WBIF)


Direkcija za evropske integracije BiH – Ured Državnog IPA koordinatora (Ured DIPAK) obavještava sve zainteresirane korisnike da je objavljen Dvadeseti poziv za dostavu aplikacija tehničke pomoći u okviru Investicijskog okvira za zapadni Balkan (WBIF).

Osnovni uslov za apliciranje je da postoji usvojena cjelodržavna strategija u WBIF sektoru za koji se aplicira (osim u sektoru digitalna povezanost).

Specifični uslovi 20. poziva su:

·     u sektoru transporta bit će prihvatljive samo one aplikacije koje imaju jasnu regionalnu dimenziju ili otklanjaju prepreke koje usporavaju implementaciju postojećeg WBIF projekta (Informacija o grant aplikacijama za BiH i regionalnim aplikacijama do sada podržanim kroz WBIF data u Prilogu 1). Takođe, aplikacije se moraju odnositi, ili biti povezane sa Osnovnom TEN-T mrežom (Core Network)

·     u sektoru energije bit će prihvatljive one aplikacije u kojima je demonstriran regionalni uticaj/učinak, osim aplikacija vezanih za pametne energetske mreže (eng. Smart Grids) u prenosu i distribuciji, te pametne mjerače, koje ne moraju ispunjavati navedeni uslov

Opšti uslovi za apliciranje za WBIF:

·     Aplikacija mora dolaziti iz jednog od WBIF sektora: energija, transport, okoliš, socijalna infrastruktura (zdravstvo, obrazovanje, pravosuđe, socijalno stanovanje, javne zgrade, itd.), i sektora digitalne povezanosti;

·     Zahtjev za grant sredstvima mora biti povezan s investicijom, te treba biti praćen kreditnim aranžmanom (koji je u fazi pregovaranja ili je već sklopljen) između Bosne i Hercegovine i neke od međunarodnih financijskih institucija uključenih u WBIF (Evropska banka za obnovu i razvoj-EBRD, Evropska investicijska banka-EIB, Razvojna banka Vijeća Evrope-CEB, Razvojna banka SR Njemačke-KfW), uz razmotrene financijske mogućnosti aplikanta za zaduživanjem u budućnosti. Navedena vodeća međunarodna financijska institucija mora izraziti interes/podršku projektu koji se predlaže i biti konsultovana pri izradi grant aplikacije;

·     Zbog financijskih obaveza koje se stvaraju, neophodno je konsultovanje relevantnih ministarstava financija prilikom apliciranja po pitanju mogućnosti zaduživanja vezano za predloženi projekat (ukoliko je u pitanju novo zaduženje).

Rok za dostavu prvog nacrta aplikacija/projekata DIPAK Uredu od strane državnog resornog ministarstva je 3. august 2018. godine. Krajnji rok za dostavu bh. aplikacija Evropskoj komisiji putem Ureda DIPAK-a je 7. septembar 2018. godine. 

Više detalja o načinu i smjernicama za apliciranje, uključujući i format grant aplikacije, mogu se naći u aplikacionom paketu.

Detaljnije informacije o Investicijskom okviru za zapadni Balkan pročitajte na www.wbif.eu.

Za podršku i informacije pri izradi aplikacija:

WBIF Ured u BiH:

E-mail:   aleksandra.ploco@ificoord.eu

Preuzeto sa: www.dei.gov.ba