četvrtak, 7. februar 2019.

Poziv za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija


Iz sredstava Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2019. godini

J A V N I   P O Z I V

za prijavu prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koji će se finansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2019. godini

A/. Pozivaju se nevladine i neprofitne organizacije koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo (u daljem tekstu: Općina) da podnesu prijedloge projekata koji će se finansirati i sufinansirati sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo u 2019. godini za sljedeće prioritetne oblasti djelovanja:

1. Kultura i umjetnost

1.1. Razvijanje tolerancije i poštovanja u multikulturnim društvima

1.2. Urbana umjetnost u 3D tehnici

1.3. Očuvanje tradicije i promocija kulture naroda i nacionalnih manjina Bosne i Hercegovine

1.4. Afirmacija i promocija književnog, filmskog, pozorišnog, muzičkog, folklornog i likovnog stvaralaštva

1.5. Promocija kulturno-historijskog naslijeđa

2. Sport i rekreacija

2.1. Organizovanje takmičenja osnovnoškolske djece za dječake i djevojčice

2.2. Bavljenje sportskim aktivnostima građana svake životne dobi

2.3. Podrška sportskim aktivnostima žena

2.4. Takmičarski sport i rekreacija invalida

2.5. Pripreme vrhunskih sportista sa prebivalištem na području Općine Novi Grad Sarajevo

2.6. Sport i zdravlje

3. Obrazovanje

3.1.Neformalno obrazovanje za potrebe tržišta rada

3.2.Stjecnja vještina za samozapošljavanje

4. Zdravstvo

4.1.Promocija zdravlja i podizanje svijesti građana o samobrizi

4.2.Zdravlje trudnica

5. Promocija prava i istraživanje potreba pripanika nacionalnih manjina

5.1.Ostvarivanje prava na zdravstvenu zaštitu

5.2.Utvrđivanje potreba pripadnika romske nacionalne manjine za rješavanjem stambenog pitanja

5.3.Prezentacija prava pripadnika nacionalnih manjina

6. Okoliš

Podizanje svijesti za očuvanje i zaštitu životne sredine kroz konkretne akcije (čišćenje, eko ostrva i sl.)

7. Gender

7.1.Mapiranje potreba u službi ravnopravnosti spolova

7.2.Ekonomsko osnaživanje žena

8. Mladi i volonterizam

8.1.Mladi u humanitarnim akcijama

8.2.Susreti mladih različitih nacionalnosti i konfesija

8.3.Volonterski rad

B/. Uslovi

Nevladine i neprofitne organizacije koje apliciraju projekte moraju zadovoljiti sljedeće uslove:

 1. da su osnovane i registrovane u Bosni i Hercegovini, dokaz:

- original ili ovjerena kopija rješenja o registraciji   i      

- original ili ovjerena kopija izvoda iz registra ne stariji od 30 dana;

 1. da su vođene od strane državljanja Bosne i Hercegovine, dokaz:

- original ili ovjerena kopija uvjerenja o državljanstvu ovlaštene osobe u organizaciji;

 1. da svoje aktivnosti razvijaju na području Općine te da su projekti namijenjeni građanima Općine, dokaz:

- opisni izvještaj o radu za prethodnu godinu ili program rada za 2019. godinu za novoosnovane organizacije i organizacije koje prvi put apliciraju na javni poziv;

 1. da se projekti odnose na oblasti opisane pod stavom A javnog poziva, da su u skladu sa misijom organizacije i da su namjenjeni stanovnicima Općine, dokaz;

- prijedlog projekta izrađen u predviđenoj formi sa svim predviđenim anexima i statut organizacije;

 1. da nemaju neizmirenih poreskih obaveza, dokaz:

- uvjerenje poreske uprave ne starije od 30 dana (original ili ovjerena kopija);;

 1. završni finansijski izvještaj za 2018. godinu, dokaz:

- Bilans stanja i bilans uspjeha;

 1. da ne obavljaju bilo kakvu aktivnost u ime političke partije te da nisu ogranak bilo koje političke partije, dokaz:

- ovjerena izjava data od strane ovlaštene osobe u organizaciji,

 1. da su organizacije čiji su projekti finansirani od strane Općine po prethodnom javnom pozivu ispunile obavezu podnošenja izvještaja o utrošku sredstava uz finansijsku dokumentaciju kao i opisni izvještaj, dokaz: službena provjera.

Pored naprijed navedenih uslova, nevladine i neprofitne organizacije koje apliciraju projekte moraju dostaviti i sljedeću dokumentaciju:

 1. uvjerenje o identifikacijskom broju (original ili ovjerena kopija)

 2. CV članova udruženja i osoba angažovanih na realizaciji projekta

 3. ukoliko postoje partneri, priložiti popunjene i potpisane izjave o partnerstvu

 4. statuti partnerskih organizacija (original ili ovjerena kopija)

 5. forma "Administrativni podaci o podnositelju prijedloga " popunjena, potpisana, ovjerena i priložena

 6. finansijska identifikaciona forma organizacije podnositelja prijedloga popunjena, potpisana, ovjerena

 7. izjava o podobnosti popunjena, potpisana, ovjerena

Svi dokumenti moraju biti priloženi u po jednom primjerku u originalu ili ovjerenoj kopiji.

Administrativni troškovi i troškovi osoblja u budžetu Projekta ne smiju prelaziti 15% od ukupnog iznosa budžeta projekta.

C/. Kriteriji

Vrednovanje apliciranih projekata vrši se na osnovu sljedećih kriterija:

 • Finansijski i organizacioni kapacitet aplikanta,

 • Relevantnost, kvalitet i usklađenost projekta sa javnim pozivom i ciljevima definiranim strateškim dokumentima,

 • Metodologija pripreme i provođenja projekta,

 • Održivost i kontinuiranost projekta,

 • Budžet i racionalnost troškova projekta.

D/. Finansiranje projekata nevladinih i neprofitnih organizacija po ovom Javnom pozivu vrši se sredstvima iz Budžeta Općine Novi Grad Sarajevo za 2018. godinu u ukupnom iznosu od 130.000,00 KM.

Aplicirani projekti koji budu ocijenjeni sa preko 50 bodova ući će u selekciju za finansiranje i sufinansiranje.

Finansirati/sufinansirati će se troškovi realizacije projekta u iznosu od 1.000,00 do 12.000,00 KM.

Projekti čiji su zahtjevani budžeti preko 10.000,00 KM trebaju dobiti preko 75 bodova u procesu evaulacije da bi bili uzeti u razmatranje za finansiranje.

Za odobrene projekte finansiraju se aktivnosti koje će se implementirati do kraja 2019. godine.

E/. Dokumentacija za prijedlog projekta, aplikacioni obrazac i uputstvo za apliciranje mogu se preuzeti putem zvanične Webstranice općine: www.novigradsarajevo.ba – padajući meni Aktuelnosti - Javni pozivi ili u kancelariji Općine broj 413/IV.

Prijedlozi projekata sa pratećom dokumentacijom mogu se podnijeti u roku od 30 dana od dana objavljivanja javnog poziva u sredstvima informisanja u zatvorenoj koverti u jednom primjerku, putem protokola Općine Novi Grad Sarajevo svakim radnim danom od 8 do 18 sati ili poštom preporučeno na adresu:

Općina Novi Grad Sarajevo

Služba za obrazovanje, kulturu i sport

Bulevar Meše Selimovića br. 97

sa naznakom „ZA JAVNI POZIV – Projekti NVO-a“ - NE OTVARAJ

Nepotpune i neblagovremene aplikacije neće se razmatrati.

Dokumenta se ne vraćaju.

Općina ne snosi troškove apliciranja projekta nevladinih organizacija u slučaju poništenja Javnog poziva.

F/. Vrednovanje projekata i donošenje odluke o odobravanju sredstava za finansiranje obavit će se u skladu sa članom 11. i članom 12. Odluke o finansiranju i sufinansiranju projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo broj: 01-02-11268/17 od 25.05.2017. godine i Pravilnikom za vrednovanje prijedloga projekata nevladinih i neprofitnih organizacija koje djeluju na području Općine Novi Grad Sarajevo.

O rezultatima odlučivanja po podnesenim aplikacijama učesnici će biti obavješteni pisanim putem, nakon čega će se zaključiti ugovori sa organizacijama čiji su projekti odobreni za finansiranje i sufinansiranje.

Kontakt osobe:

Ilvana Grahić,

 telefon broj: 033 291 134

e-mail: ilvanagrahic@novigradsarajevo.ba

Jasmina Kavazović

telefon broj: 033 291 270,

e-mail: jasminakavazovic@novigradsarajevo.ba;

kancelarija broj 413 – četvrti sprat.

DOKUMENTI ZA PRIJAVU:

 1. Uputsvo NVO

 2. Lista za provjeru

 3. Projektni prijedlog

 4. Aneks 2 Logicki okvir rada

 5. Aneks 3 Plan aktivnosti i promocije

 6. Aneks 5 Administrativni podaci o aplikantu

 7. Aneks 6 Finansijska identifikaciona forma

 8. Aneks 7 Izjava o podobnosti

 9. Pregled budzeta i plan potrosnje

Preuzeto sa: www.novigradsarajevo.ba