petak, 4. oktobar 2019.

Poziv za projekte saradnje 2020


Rok za slanje aplikacija je 27. novembar 2019. u 17.00 sati.

Objavljen je poziv za projekte kulturne saradnje za 2020. godinu. Glavni cilj ovog poziva je:

- Ojačati kapacitete evropskog kulturnog i kreativnog sektora da djeluje transnacionalno i međunarodno;
- Promocija transnacionalne cirkulacije kulturnih i umjetničkih djela, te kulturnih i kreativnih aktera, posebno umjetnika;
- Da doprinese razvoju publike i poboljša pristup kulturnim i kreativnim djelima u Evropskoj uniji i šire, s posebnim naglaskom na djecu, mlade, osobe s invaliditetom i nedovoljno zastupljene grupe;
- Doprinos inovacijama i kreativnosti u oblasti kulture, na primjer, testiranjem novih poslovnih modela i promovisanjem inovativnih kolaboracija sa drugim sektorima.

Da bi se postigli ovi ciljevi, ovaj poziv se fokusira na sljedeće prioritete:

- Promocija transnacionalne mobilnosti umjetnika i kulturnih profesionalaca s ciljem da im se omogući međunarodna suradnja i internacionalizacija njihove karijere;

- Ojačavanje razvoja publike i poboljšanje pristupa evropskim kulturnim i kreativnim djelima s posebnim naglaskom na djecu, mlade, osobe s invaliditetom i nedovoljno zastupljene grupe;

- Jačanje kapaciteta razvojem novih vještina za kulturne profesionalce i promovisanje inovativnih pristupa stvaranju, novih modela generisanja prihoda u kulturi, upravljanja i marketinga za kulturni sektor, posebno u pogledu digitalnog domena;
- Doprinos društvenoj integraciji migranata i izbjeglica jačanjem interkulturalnog dijaloga, promocija zajedničkih vrijednosti EU i međusobno razumijevanje i poštovanje drugih kultura;
- Kao nasljeđe Europske godine kulturne baštine 2018., cilj je podići svijest o zajedničkoj historiji i vrijednostima i ojačati osjećaj pripadnosti zajedničkom europskom prostoru.

Na poziv se mogu prijaviti sva pravna lica registrovana u oblasti kulture iz Bosne i Hercegovine. Projekti su partnerski i zahtijevaju minimalno još dvije partnersken organizacije iz dvije zemlje iz programa Kreativna Evropa. Rok za slanje aplikacija je 27. novembar 2019. u 17.00 sati.

Detalje poziva možete naći na ovom linku

Potrage za partnerima objavljuju se na Facebook stranici Deska Kreativna Evropa

Za sva pitanja vezana za ovaj poziv, možete se obratiti predstavnicima Deska Kreativna Evropa u kancelarijama u Sarajevu  i Banja Luci.

Više informacija na linku.