12. mart 2018

Raspisan javni poziv za prijavu projekata omladinskih i organizacija za mlade


Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport raspisalo je javni poziv za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade iz Budžeta Grada Banja Luka u 2018. godini, u iznosu do 10.000 KM po projektu.

Organizacije mogu prijaviti projekte do 26. marta, i to iz sljedećih oblasti:

– Zapošljavanje mladih;
– Stambena politika za mlade;
– Obrazovanje, kultura i fizička kultura;
– Zdravlje i socijalna politika za mlade;
– Informisanje mladih;
– Ravnopravnost polova;
– Mobilnost, omladinski rad i organizovanje;
– Borba protiv nasilja i kriminaliteta;
– Korištenje slobodnog vremena i participacija u društvu;
– Zaštita životne sredine i mladi;
– Osobe sa invaliditetom u Banjoj Luci;
– Natalitetna politika i ostanak mladih u Banjoj Luci.

Pravo učešća na ovom Javnom pozivu, za sufinansiranje projekata iz navedenih oblasti imaju sve organizacije registrovane, u skladu sa Zakonom o omladinskom organizovanju, odnosno koje su upisane u Omladinski registar Grada Banja Luka, djeluju i imaju sjedište na području grada Banja Luka.

Sve omladinske organizacije, organizacije za mlade koje se prijavljuju na ovaj javni poziv dužne su da svoje projekte usmjere u cilju realizacije ciljeva i pravaca iz „Omladinske politike Grada Banja Luka, za period 2018-2022. godina“.

Prijave pristigle na ovaj javni poziv, razmatraće i vrednovati Komisija za odabir projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade po Javnom pozivu, koju imenuje gradonačelnik.

Prijava projekta na Javni poziv, sa svom potrebnom dokumentacijom podnosi se u dva primjerka (jedna štampana i jedna elektronska verzija – CD/USB – Obrazac 2. sa Prilozima od 1. do 2.) u zatvorenoj koverti lično u Gradsku upravu, kancelariju broj 14, tokom radnih dana (ponedjeljak-petak), u periodu od 8 do 15 časova ili preporučeno poštom na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za obrazovanje, zdravstvo, omladinu i sport, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: Javni poziv za sufinansiranje projekata omladinskih organizacija, organizacija za mlade, iz Budžeta Grada Banja Luka u 2018. godini, iz oblasti (navedete oblast), poziv na broj 15-6-131/18, od 06.03.2018. godine i navod „Ne otvarati“.

Kompletan javni poziv i prateću dokumentaciju možete preuzeti ovdje.

Preuzeto sa www.banjaluka.net