11. septembar 2017

ReLOaD poziv za projekte u Travniku


ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)[2] i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS  u skladu sa strateškim prioritetima  i potrebama stanovništva u zajednicama.

Odabrano je prvih 10 jedinica lokalne samouprave (JLS) sa kojima će se realizirati aktivnosti u Bosni i Hercegovini i to su (abecednim redom): Banjaluka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla.

Općina Travnik i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima općine Travnik iz sljedećih prioritetnih oblasti:

 1. Kultura i umjetnost

  1.1. Projekti kreativnog izražavanja u muzici, pozorištu, medijima i folkloru.

  1.2. Projekti podrške radu sekcija za djecu i omladinu (dramska, recitatorska, likovna, folklorna,  plesna, novinarska i dr.)

 2. < >2.1. Projekti koji promovišu odgovoran odnos prema prirodi i unaprijeđenju kvaliteta življenja. 
  1. Socijalna zaštita

  3.1.  Projekti koji imaju za cilj pomoći učesnicima i žrtvama rata, izbjeglim i raseljenim licima,   starim i bolesnim osobama, djeci bez roditelja, hednikepiranim osobama, žrtvama nasilja.

  3.2. Projekti u domeni psihosocijalne pomoći (savjetovalište i radionice i sl.)

  1. < >4.1. Projekti fizičke kulture u predškolskim ustanovama i osnovnim školama, koji održavaju masovnost i socijalizaciju. 

   4.2. Projekti sportsko-rekreativnog sadržaja

   1. Razvoj lokalne zajednice

   5.1.  Projekti koji podstiču veću participaciju građana u predlaganju i donošenju odluka na lokalnom nivou

   5.2. Projekti koji podstiču veće učešće mladih i žena u društvenom životu

   5.3. Projekti koji doprinose zapošljavanju mladih i nezaposlenih osoba

    

   Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

   UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

   Dužina trajanja svakog projekta može biti od  6  do 12 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu decembar 2017. – decembar 2018. godine.

   PRAVO UČEŠĆA:

   Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

   Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u  Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva.

   PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

   Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za općinu Travnik se može preuzeti od 07. septembra – do 04. oktobra 2017. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.orgsemin.konjalic@opcinatravnik.com.ba ili lično preuzimanjem u općini Travnik, kancelarija br. 35.

   Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici općine Travnik www.opcina travnik.com.ba.

   Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“ bit će održan u općini Travnik 21. septembra 2017. godine, u periodu od 10 do 12 sati u Velikoj sali općine Travnik.  Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

   Pitanja u vezi sa javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 29. septembra 2017. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

   PREDAJA APLIKACIJA:

   Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 9 do 14 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

   Općina Travnik

   Ul. Konatur bb

   72 270 Travnik

   Bosna i Hercegovina

   Rok za predaju aplikacija je 04. oktobar 2017. godine, do 14 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

   Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

   O primljenoj pošiljci u općini će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

   Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će izvješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici općine Travnik (www.opcina travnik.com.ba), kao i na oglasnoj ploči općine. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

   [1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

   [2] Jedinice lokalne samouprave su općine, opštine i gradovi te Distrikt Brčko. Svaki od navedenih termina se može ravnopravno koristiti za potrebe projekta

Office : UNDP CO BIH – BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline : 04-Oct-17
Posted on : 08-Sep-17
Development Area : OTHER  
Reference Number : 40732
Link to Atlas Project :
00089306 – Regional local democracy project
Documents :
Smjernice za aplikante Travnik
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Lista za provjeru

Info: http://bit.ly/2wUxIhX