12. septembar 2017

UNDP poziv za projekte za Trebinje


ReLOaD je regionalni projekat kojeg finansira Evropska unija (EU), a implementira Razvojni program Ujedinjenih nacija (UNDP) u šest zemalja Zapadnog Balkana i to: Albanija, bivša jugoslovenska Republika Makedonija, Bosna i Hercegovina, Crna Gora, Kosovo*[1] i Srbija. Projekat je počeo 1. februara, 2017. godine i tokom naredne tri godine cilj projekta je dalje jačanje partnerstva između jedinica lokalne samouprave (JLS)[2] i civilnog društva širenjem transparentnog pristupa finansiranja organizacija civilnog društva (OCD) iz budžeta JLS  u skladu sa strateškim prioritetima  i potrebama stanovništva u zajednicama.

Odabrano je prvih 10 jedinica lokalne samouprave (JLS) sa kojima će se realizirati aktivnosti u Bosni i Hercegovini i to su (abecednim redom): Banjaluka, Bijeljina, Jablanica, Maglaj, Stari Grad Sarajevo, Teslić, Tešanj, Travnik, Trebinje i Tuzla.

Grad Trebinje i projekat ReLOaD pozivaju sve organizacije civilnog društva (OCD)/nevladine organizacije (NVO) iz Bosne i Hercegovine da dostave prijedloge projekata koji su u skladu sa razvojnim ciljevima Grada Trebinja iz sljedećih prioritetnih oblasti:

1. Socijalno uključivanje i socijalno preduzetništvo

1.1       Podsticanje aktivnosti i programa u oblasti  zapošljavanja, naročito za kategorije stanovništva koje se teško zapošljavaju: osobe sa invaliditetom, lica starija od 50 godina s posebnim akcentom na žene, Romi;

1.2       Promocija i afirmacija starih zanata na području Grada Trebinja;

1.3       Edukacija o biznisu i podrška zapošljavanju i samozapošljavanju, sa akcentom na socijalno ugrožene kategorije;

2. Ruralni razvoj i turizam

2.1       Edukacija stanovništva o uzgoju i promociji i pokretanju organske proizvodnje ;

2.2       Razvoj  i promocija turističkih potencijala u seoskim područjima;

3. Podrška mladima

3.1       Uspostavljanje optimalnog lokalnog modela aktiviteta mladih, mobilnost mladih, mladi u akciji;

3.2       Realizacija programa i aktivnosti usmjerenih na prava građana, sa posebnim akcentom na zaštitu prava i sloboda djece;

4. Kultura i sport

4.1       Promocija  umjetničkog stvaralaštva  na  području  Grada Trebinja;

4.2       Sportske aktivnosti i takmičenje adolescenata, sa ciljem jačanja sportskog duha;

4.3       Sportske aktivnosti i takmičenja za lica sa invaliditetom;

Iznosi sredstava za odobrene projekte će biti od 10.000 KM do 70.000 KM. Jedna organizacija civilnog društva može podnijeti više projektnih prijedloga s tim da je maksimalan novčani iznos sredstava koja mogu biti dodijeljena za implementaciju projekata jednoj organizaciji civilnog društva tokom ukupnog trajanja ReLOaD projekta (tri godine) 120.000 KM.

UNDP zadržava pravo da ne dodijeli sva raspoloživa finansijska sredstva u slučaju da projektni prijedlozi  ne zadovoljavaju zadane kriterije.

Dužina trajanja svakog projekta može biti od  6  do 12 mjeseci. Izabrani projekti se trebaju realizirati u periodu decembar 2017. – decembar 2018. godine.

PRAVO UČEŠĆA:

Učešće u ovom javnom pozivu je otvoreno, na jednakim osnovama, za sve formalno registrirane OCD i NVO (udruženje/udruga ili fondacija), u skladu sa važećim zakonskim propisima u Bosni i Hercegovini.

Sve zainteresirane organizacije civilnog društva detaljne informacije o uslovima za apliciranje i kriterijima za finansiranje projekata mogu pronaći u  Smjernicama za aplikante u okviru Javnog poziva.

PREUZIMANJE DOKUMENTACIJE:

Dokumentacija za prijavu na Javni poziv za Grad Trebinje se može preuzeti od 08. septembra do 05. oktobra 2017. godine, slanjem zahtjeva sa nazivom zainteresirane organizacije na e-mail: registry.ba@undp.orgnatasa.tucic@trebinje.rs.ba ili lično preuzimanjem u gradskoj upravi Trebinja, Služba za ekonomski razvoj i investicije, Vuka Karadžića 2, Trebinje.

Sve potrebne informacije i elektronska verzija cijelog paketa prijavne dokumentacije može se naći na web stranici: www.ba.undp.org, kao i na web stranici Grada Trebinja: www.trebinje.rs.ba.

Informativni sastanak u vezi sa pozivom potencijalnim aplikantima za predaju prijedloga projekata „Otvoreni dan“ bit će održan u zgradi gradske uprave Trebinje 26. septembra 2017. godine, u periodu od 10 do 12 sati u Velikoj sali  Potencijalni aplikanti će tokom sastanka biti detaljnije upoznati sa pozivom, načinom prijavljivanja, kriterijima, itd.

Pitanja u vezi sa javnim pozivom  se mogu postaviti putem e-mail adrese registry.ba@undp.org sa naznakom za ReLOaD projekat. Pitanja se mogu postavljati do 02. oktobra 2017. godine. Odgovori na upite će biti dostavljeni u pisanoj formi unutar tri radna dana od primanja upita.

PREDAJA APLIKACIJA:

Ispunjena aplikacija (sa kompletnom zahtijevanom dokumentacijom) se mora dostaviti u tri (3) primjerka u štampanoj formi i jednoj elektronskoj kopiji (CD ili USB) u zatvorenoj koverti preporučenom poštom ili lično tokom radnih dana (ponedjeljak – petak), u periodu od 9 do 14 sati na sljedeću adresu, sa naznakom za ReLOaD projekat:

Grad Trebinje

Vuka Karadžića 2

89 101 Trebinje

Bosna i Hercegovina

Rok za predaju aplikacija je 05. oktobar 2017. godine, do 14 sati. Aplikacije dostavljene nakon  navedenog roka bit će razmatrane jedino u slučaju da poštanski žig ukazuje na datum slanja prije zvaničnog isteka roka.

Vanjska strana koverte mora sadržavati naziv poziva za predaju prijedloga projekata, puno ime i adresu aplikanta, puni naziv projekta i navod “Ne otvarati prije zvaničnog otvaranja”.

O primljenoj pošiljci u gradskoj upravi će se voditi uredna evidencija i izdavati potvrde o prijemu.

Svi aplikanti koji su predali prijedloge projekata, koji su prihvaćeni ili odbijeni, biti će izvješteni u pisanoj formi o odluci u vezi sa njihovim prijedlogom projekta u roku od 30 dana od dana zatvaranja javnog poziva. Rezultati će biti objavljeni na: www.ba.undp.org, te na web stranici Grada Trebinja (www.trebinje.rs.ba), kao i na oglasnoj ploči Grada. Organizacije čiji projekti budu odobreni će biti dužne da ih prevedu na engleski jezik i dostave donatoru prije potpisivanja ugovora.

[1] *Ova oznaka ne dovodi u pitanje stavove o statusu i u skladu je sa Rezolucijom UNSCR 1244/1999 i Mišljenjem Međunarodnog suda pravde o kosovskoj Deklaraciji o nezavisnosti.

[2] Jedinice lokalne samouprave su općine, opštine i gradovi te Distrikt Brčko. Svaki od navedenih termina se može ravnopravno koristiti za potrebe projekta

Office : UNDP CO BIH – BOSNIA AND HERZEGOVINA
Deadline : 05-Oct-17
Posted on : 08-Sep-17
Development Area : OTHER  
Reference Number : 40733
Link to Atlas Project :
00089306 – Regional local democracy project
Documents :
Smjernice za aplikante Trebinje
1. Projektni prijedlog
2. Pregled budzeta_proracuna
3. Matrica logickog okvira
4. Plan aktivnosti i promocije
5. Administrativni podaci o aplikantu
6. Finansijska identifikaciona forma
7. Izjava o podobnosti
8. Lista za provjeru

Info: http://bit.ly/2wXdPa0