Savjetovanje


SMART Resursni centar pruža uslugu besplatnog online savjetovanja u vezi rada udruženja i fondacije.

Pitanja možete poslati na e-mail: smart.rc@cpcd.ba

Molimo da vaše pitanje postavite precizno. Ukoliko postoji potreba da opišete situaciju molimo da je iznesete koncizno i jasno.

Napomena: Svi savjeti  su isključivo informativne prirode. Za savjet koji će utjecati na Vaše odluke kao i za konkretnu pravnu pomoć (pisanje podnesaka, zastupanje pred sudovima i drugim državnim organima) molimo da se obratite advokatima ili službama za pravnu pomoć. 

SMART Resursni centar CPCD ne snosi posljedice za eventualne odluke korisnika/ca koje bi slijedile iz upotrebe pravnih savjeta izloženih na našem web portalu i objavljenim odgovorima.

Postavljanjem pitanja dajete saglasnost da se isto objavi na web portalu.

Hvala!

SMART RC Tim

Pitanje

Ukoliko je nevladina organizacija registrovana za prostor cijele Bosne i Hercegovine pri Ministarstvu civilnih poslova i komunikacija (danas mislim da registar vodi Ministarstvo pravde BiH) i ima sjedište prijavljeno u jednom entitetu, npr. u Sarajevu, da li je za otvaranje kancelarije u drugom entitetu npr. Banja Luci potrebno proći administrativnu proceduru, odnosno da li i gdje novu kancelariju treba registrovati?

Pitanje

Duže vrijeme sam zaposlen kod poslodavca na osnovu ugovora o radu na neodrećeno vrijeme. Poslodavac u posljednje vrijeme posluje sa dosta poteškoća finansijske prirode, pa se može očekivati da određenom broju zaposlenika otkaže ugovor o radu. Interesuje me da li u slučaju otkaza ugovora o radu imam pravo na otpremninu, te da li se pravilnikom o radu mora utvrditi da zaposlenik ima pravo na otpremninu u slučaju kada mu poslodavac otkaže ugovor o radu nakon dvije godine neprekidnog rada?

Pitanje

Imam pitanje u vezi za koja o udruženjima, tačnije osoba za zastupanje i predstavljanje. Naime, prilikom upisivanja u registar udruženja u min.pravde KS prijavili smo jednu osobu, tj. predsjednika upravnog odbora kao osobu za zastupanje i predstavljanje. Radi efikasnijeg rada željeli bismo imati dvije ili više osoba za zastupanje ( npr. zamjenika upravnog odbora i sekretara udruženja). Zanima me da li je to moguće i kako to sa pravnog aspekta izvesti, da li odlukom upravnog odbora ili skupštinom

Postavite pitanje