Pitanje

Duže vrijeme sam zaposlen kod poslodavca na osnovu ugovora o radu na neodrećeno vrijeme. Poslodavac u posljednje vrijeme posluje sa dosta poteškoća finansijske prirode, pa se može očekivati da određenom broju zaposlenika otkaže ugovor o radu. Interesuje me da li u slučaju otkaza ugovora o radu imam pravo na otpremninu, te da li se pravilnikom o radu mora utvrditi da zaposlenik ima pravo na otpremninu u slučaju kada mu poslodavac otkaže ugovor o radu nakon dvije godine neprekidnog rada?


U slučaju iz Vašeg pitanja radi se o otpremnini iz čl. 100 Zakona o radu (Sl. nov. F BiH br. 43/99, 32/00 i 29/03). Prema odredbi iz st. 1 ovog člana predviđeno je da zaposlenik koji je s poslodavcem zaključio ugovor o radu na neodređeno vrijeme, a kojem poslodavac otkazuje ugovor o radu nakon najmanje dvije godine neprekidnog rada, osim ako se ugovor otkazuje zbog kršenja obaveza iz radnog odnosa ili zbog neispunjavanja obaveza iz ugovora o radu od strane zaposlenika, ima pravo na otpremninu u iznosu koji se određuje u zavisnosti od dužine neprekidnog trajanja radnog odnosa s tim poslodavcem.

Odredbom iz st. 2 istog člana predviđeno je da se otpremnina iz st. 1 utvrđuje kolektivnim ugovorom, pravilnikom o radu ili ugovorom o radu, s tim da se ne može utvrditi u iznosu manjem od jedne trećine prosječne mjesečne plate isplaćene zaposleniku u posljednja tri mjeseca prije prestanka ugovora o radu, za svaku navršenu godinu rada kod tog poslodavca.

Dakle, odredbom iz st. 1 spomenutog člana konstituisano je pravo zaposlenika na otpremninu pod određenim zakonskim pretpostavkama koje zaposlenik mora da ispunjava. Odredbom iz st. 2 istog člana regulisan je način utvrđivanja visine otpremnine i utvrđen njen najniži iznos. Prema tome, bitne pretpostavke za priznavanje prava na otpremninu iz čl. 100 navedenog Zakona utvrđene su zakonom, pa i ukoliko ovo pravo zaposlenika nije predviđeno pravilnikom, nema smetnje da se prizna zaposleniku, istina u najnižem iznosu, kako je to predviđeno zakonom.

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje