Pitanje

Imam pitanje u vezi za koja o udruženjima, tačnije osoba za zastupanje i predstavljanje. Naime, prilikom upisivanja u registar udruženja u min.pravde KS prijavili smo jednu osobu, tj. predsjednika upravnog odbora kao osobu za zastupanje i predstavljanje. Radi efikasnijeg rada željeli bismo imati dvije ili više osoba za zastupanje ( npr. zamjenika upravnog odbora i sekretara udruženja). Zanima me da li je to moguće i kako to sa pravnog aspekta izvesti, da li odlukom upravnog odbora ili skupštinom


U ovom slučaju Upravni odbor vrši funkciju nadzora.

U pogledu vašeg upita u prvom redu ćete konsultovati Statut udruženja koji mora sadržavati odredbe o imenovanjima, odnosno koji organ je nadležan za imenovanje određenog tijela.

Uputno je internim aktima (pravilnicima) odrediti funkcioniranje udruženja u operativnom smislu, posebno sa aspekta ispunjavanja ciljeva udruženja i poštivanja pozitivnih zakonskih propisa.

Nemojte zaboraviti da je poslovanje, odnosno djelovanje udruženja gotovo jednako poslovanju privrednog društva, te u tom smislu postoje zakosnke obaveze za udruženje - vođenje poslovnih knjiga, predaja finalnog izvještaja i dr.,te da neznanje ne opravdava propuste koji se eventualno naprave.

Da vidite pune odgovore morate biti član Resursnog Centra i prjavljeni sa svojim nalogom.

Postavite pitanje