Do sada su održana tri događaja koja su otvorila debatu o pitanjima koja su trenutno aktuelna u bh. društvu. Za sve dodatne informacije o (CP)CD Areni možete dobiti putem email adrese [email protected]

„Zašto šuti NVO?“ 10.7.2012.

Specifičan cilj ove debate je bio da se identificiraju neki od glavnih razloga za današnju šutnju NVO sektora kada je u pitanju „savremena drama“ kroz koju prolazi bh. društvo, te da se ponude odgovarajuće preporuke kako da se ovaj sektor efikasnije angažira na ostvarenju svoje javno deklarirane misije i uloge u društvu. Debata je otvorila mnoga pitanja kao što su kako i zašto su nastale određene organizacije, u kakvom kulturnom kontekstu djeluju, kakve vizije budućnosti ima i društvo i nevladine organizacije te da evidentno postoji problem na relaciji nevladine organizacije i građani, slično kao što postoji i na relaciji vlast i građani. Pitanje razvijene građanske svijesti je ključno za efektivno funkcionisanje nevladinih organizacija te da brojnost kakvu imamo u BiH istovremeno ne znači i njihovu svrsishodnost.

Dokaz da kvantitet uvijek ne daje kvalitet je i činjenica da u BiH imamo mnogo političara ali nemamo državnika, imamo mnogo nevladinih organizacija koje se zalažu za ljudska prava, za građansko društvo, a imamo sve manje građanskog društva.

 „Pogled ispod površine“ – Šta se krije iza zvaničnih podataka o finansiranju NVO iz budžeta/proračuna FBiH? 31.5.2016.

Osnovna svrha ove arene je bila iniciranje javne rasprave o važećem regulatornom okviru za finansiranja NVO iz budžeta FBiH i mogućim mjerama za njegovo poboljšanje. Polazne osnove za debatu na ovoj areni bile su da postojeći sistem finansiranje udruženja i fondacija iz proračuna Vlade FBiH nije efikasan i transparentan te otvara opravdane sumnje u postojanje nezakonitosti ili zloupotrebe povjerenih ovlasti i javnog novca, kojeg je sve manje te da javno finansiranje udruženja i fondacija iz javnih fondova i federalnog budžeta/proračuna ne služi realizaciji javnih politika i servisa. Preporuke koje je ova arena definisala su bile da odgovornost za transparentno finansiranje NVO iz budžeta FBiH snose kako federalne institucije vlasti, tako i NVO kao korisnici javnog novca ksao i da su potrebne hitne izmjene i dopune postojećeg pravnog i institucionalnog okvira za finansiranje NVO iz budžeta Vlade kojima će se spriječiti ili svesti na minimum eventualne zloupotrebe javnog novca u vidu njihove nenamijenske i netransparentne trošenja odobrenih sredstava.

„Na valu Moneyval-a“ – Nedostajuća karika: Saradnja Vlade Federacije BiH sa civilnim društvom. 13.7.2016.

Na događaju je istaknuta važnost saradnje Vlade FBiH i organizacija civilnog društva (OCD) kada se radi o usvajanju preporuka Moneyval-a, s ciljem razmatranja unapređenja transparentnosti rada OCD, kao i finansijske kontrole priliva i potrošnje sredstava OCD. Usvajanjem preporuka Moneyval-a i unapređenjem sistema izvještavanja OCD prema institucijama vlasti i javnosti generalno, postigao bi se bolji uvid u podatke odakle novac dolazi i na koji način je utrošen a sve sa ciljem suzbijanja pojave pranja novca i finansiranja terorističkih aktivnosti, što su i glavne smjernice Moneyval-a i razlozi zašto se BiH može ponovo naći na sivoj listi.

Neke od glavnih preporuka arene su bile da Civilno društvo treba i mora biti uključeno u rješavanje onih pitanja koja su od društvenog interesa i naravno interesa ciljnih grupa prema kojima se referišu NVO-i, da treba podržati aktivnosti koje će unutar samog sektora doprinijeti boljem regulisanju pitanja finansijskog izvještavanja, a finansijska transparentnost treba da postane standard i regulisana novim zakonom kao i da NVO nisu upoznate sa rizicima koje omogućava relativno laka i jednostavna procedura registracije, te postoje ljudi koje žele da takav ambijent zloupotrijebe.

Melisa Tolja
Melisa Tolja
STRUČNJAK ZA DIGITALNI MARKETING. Digital2.ba
X