Digitalne kompetencije u sarajevskim školama

U svijetu digitalnih tehnologija ne postavlja se pitanje o njihovoj prisutnosti nego o načinima upotrebe, zaštite korisnika i integracije u redovne školske kurikulume. Brz napredak tehnologije nastavno osoblje stavlja pred izazov savladavanja vještina i znanja koja se iz dana u dan mijenjaju, usložnjavaju a postaju sve dostupnija. Pristup tehnologiji je sve jednostavniji, roditelji osiguravaju mladima digitalne tehnologije ali ne i znanja kako da ih koriste, budu sigurni i potaknu procese učenja, inovacija i napretka. Digitalno okruženje zahtijeva od korisnika istančane vještine i stavove za pravilnu i bezopasnu upotrebu u kojoj će učenici i učenice biti kreatori sadržaja a ne puki korisnici kako bi se puni potencijal digitalnih tehnologija reflektirao na njihov rast i razvoj.

Evropska obrazovna zajednica je definisala ključne digitalne kompetencije koje nastavno osoblje treba posjedovati kako bi podržali digitalno obrazovanje učenika u redovnoj nastave, te kompetencije su:

  1. Medijska pismenost
  2. Komunikacija i saradnja
  3. Kreiranje digitalnih sadržaja
  4. Sigurnost
  5. Rješavanje problema

Navedene komeptencije su u skladu sa digitalnim kompetencijama detaljnije definisanim u Evropskom okviru za za razvoj digitalnih kompencija, a kategoriziranih su slijedeće cjeline: vještine, vrijednosti, stavovi, znanje i kritičko razmišljanje.[1]

Kroz četveromjesečni projekat nastojat će se unaprijediti digitalne kompetencije nastavnika na način da svaka osoba učesnica u projektu ima priliku prakticirati stečena znanja, i integrisati teorijska znanja u praktičnu nastavu.

[1]https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=09000016806ccc07

Melisa Tolja
Melisa Tolja
STRUČNJAK ZA DIGITALNI MARKETING. Digital2.ba
X