cpcd

O CENTRU ZA PROMOCIJU CIVILNOG DRUŠTVA

Centar za promociju civilnog društva osnovan je 10. 06. 1996. godine. Registrovan je kod nadležnog suda u Sarajevu 15. 07. 1996. godine pod brojem: R-I-128/96. U skladu sa Zakonom o udruženjima građana i fondacijama Federacije BiH, izvršena je preregistracija i usklađivanje sa Zakonom 14. 07. 2000. godine pod brojem: 04-05-2-3813/2000.

GLAVNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI

Za ostvarivanje postavljenih ciljeva, kao i prioriteta, CPCD će nastaviti koristiti dosadašnje strategije:
  • Planiranje i provođenje kampanja javnog zagovaranja i lobiranja, informisanja, podizanja svijesti i promocije dobre prakse

  • Monitoring i evaluacija rezultata i uticaja javnih politika, uključujući javne politike za podršku i razvoj civilnog društva za OCD i razvoj civilnog društva

  • Organizovanje konferencija, stručnih skupova, savjetovanja, seminara, radionica i sl

  • Analize i istraživanja u ključnim oblastima djelovanja CPCD

  • Pružanje usluga treninga i tehničke asistence, mentorskih i konsultantskih usluge; Umrežavanje, izgradnja koalicija i partnerstva

NAŠ TIM

AIDA DAGUDA

Direktorica

+387 (0) 33 644 810


MILAN MRĐA

Menadžer programa

+387 (0) 33 644 810


OMIR TUFO

Menadžer projekta

+387 (0) 33 644 810


LEJLA MIJOVIĆ

Menadžerica finansija i grantova

+387 (0) 33 644 810


SLAVIŠA PROROK

Menadžer projekta

+387 (0) 33 644 810


DAJANA CVJETKOVIĆ

Projektna menadžerica

+387 (0) 33 644 810


MAJA KARIĆ

Projektna službenica

+387 (0) 33 644 810


EDISA ADŽOVIĆ

Projektna službenica

+387 (0) 33 644 810


NAĐA ZUBČEVIĆ

Projektna službenica

+387 (0) 33 644 810


AMEL PETROVIĆ

Projektni službenik

+387 (0) 33 644 810


JASMIN ŠABIĆ

Pripravnik

+387 (0) 33 644 810


UMMIHANA ČAJIĆ

Pripravnik

+387 (0) 33 644 810


REFERENCE

Zahvaljujući rezultatima i dostignućima ostvarenim tokom svog višegodišnjeg djelovanja, CPCD danas uživa ugled dobrog i pouzdanog domaćeg partnera kod gotovo svih donatorskih organizacija angažovanih na razvoju demokratije i civilnog društva u našoj zemlji, uključujući USAID – Agencija SAD za međunarodni razvoj, Evropska komisija, SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj, Fond Otvoreno drušvo u BiH, C.S. Mott fondacija, NED – Nacionalni fond za demokratiju, Westminster fondacija za demokratiju, Ambasada Kraljevine Holandije u BiH, BTD - Balkan Trust for Democracy, Olof Palme međunarodni centar, Odjel za odnose sa javnošću Ambasade SAD u BiH i dr.
X