Opšti cilj projekta je podržati razvoj demokratske lokalne uprave u BiH zasnovane na principima participacije, nediskriminacije i odgovornosti lokalnih vlasti.

Centar za promociju civilnog društva realizuje projekat “Monitoring lokalnih usluga: OCD, građani i lokalne vlasti zajedno do boljih usluga ”, kojeg finansira Fond otvoreno društvo BiH.

Opšti cilj projekta je podržati razvoj demokratske lokalne uprave u BiH zasnovane na principima participacije, nediskriminacije i odgovornosti lokalnih vlasti.

Nosioci projektnih aktivnosti bit će partnerske organizacije koje djeluju na području ciljanih opština. U aktivnosti projekta bit će uključeno 75 nevladinih organizacija i neformalnih grupa kroz učešće u forumima, kampanji javnog zagovaranja i drugim aktivnostima projekta.

Predstavnici viših nivoa vlasti (Skupština i vlada kantona u Federaciji i ministarstava u Vladi RS) biće pozvani da se uključe u rad javnih foruma, tribina i panela/okruglih stolova koji su planirani projektnim aktivnostima.

Indirektne korisnike čini široki spektar članova zajednice u jedinicama lokalne samouprave, učesnicima projekta uključujući sve građane, predstavnike civilnog društva, te poslovnog sektora koji će imati koristi od većeg angažmana direktnih korisnika u zaštiti interesa građana u oblasti javnih usluga.

Vremenski okvir projekta je 16 mjeseci, počevši od septembra 2011. do decembra 2013.g.

Očekivani rezultati projekta su:

  • Osposobljenost NVO i građana za aktivno učešće u procesu kreiranja i monitoringa provođenja javnih politika vezanih za javne usluge;
  • Povećana svijest građana i svih članova loklane zajednice u opštinama,učesnicima projekta o značaju obima i kvaliteta usluga koje pružaju organi lokalne samouprave;
  • Proces ispitivanja stepena zadovoljstva pokrenuo otvorenu i inkluzivnu diskusiju o rezultatima rada lokalnih organa vlasti vezanih za obim i kvalitet javnih usluga iz okvira njihove nadležnosti;
  • Povećana odgovornost i spremnost lokalnih organa vlasti za novi kreativni i inovativni pristup u pružanju javnih usluga koje će svojim obimom i kvalitetom odgovarati stvarnim potrebama i interesima;
  • Lokalni organi vlasti dobili dobili značajne inpute/povratne informacije od građana koje će im koristiti u procesu utvrđivanja prioriteta za raspodjelu budžetskih sredstava za finansiranje pojednih usluga;
  • Direktni korisnici projekta osposobljeni da se kao dobro informisani građani uključe u izborni proces.

Osnovna svrha ovog projekta je da riješi gore navedene probleme kroz upotrebu metodologije PULS koju je razvila partnerska organizacija EDA iz Banja Luke. Inače, osnovni ciljevi, rezultati i aktivnosti ovog projekta su komplementarni sa projektom koji ova organizacija provodi uz podršku Fonda otvoreno društvo BiH. Pored toga u njemu se osim pomenute metodologije koriste i drugi rezultati ovog projekta, zajedno sa tehničkim ekspertnim kapacitetima organizacije EDA. Novi projekat CPCD-a će doprinijeti poboljšanju usluga lokalnih organa vlasti u izabranim jedinicama lokalne samouprave kroz: (i) izgradnju kapaciteta nevladinih organizacija (“partnerskih NVO”) za primjenu PULS metodologije kao novog pristupa u poboljšanju usluga lokalne samouprave, (ii) uspostavljanje bolje dvosmjerne komunikacije između građana i njihovih organizacija i rukovodstva jedinica lokalne samouprave, i (iii) povećanje odgovornosti lokalnih uprava za unaprijeđenje kvaliteta života i korsepondirajuće lokalne javne politike. Osnovna svrha i cilj projekta se zato može definisati kao unapređenje odgovornosti i efikasnosti lokalnih vlasti u BiH u pružanju javnih usluga i zadovoljenju stvarnih potreba građana kroz aktivniju ulogu civilnog društva. Ovaj cilj će se ostvariti kroz primjenu PULS metodologije u 23 jedinica lokalne samouprave za stalno procjenjivanje i unapređivanje javnih usluga, što će predstavnicima civilnog društva omogućiti djelotvoran uticaj na odgovorniji rad lokalnih vlasti

Uzorkovanje i provođenje ispitivanja će biti polazna tačka u operacionalizaciji PULS metodologije kojom će se utvrditi aktuelno stanje zadovoljstva javnim uslugama na osnovu anketiranja domaćinstava u svim mjesnim zajednicama u 23 izabrane jedinica lokalne samouprave, a prema definisanom uzorku. Nosilac ove grupe aktivnosti će biti partenrske NVO, uključujući CPCD, te samostalno MDA inicijative iz Doboja i LDA iz Mostara, uz angažovanje odgovarajućeg broja volontera i uz tehničku asistencu konsultanta iz organizacije EDA.

CPCD zajedno sa partnerskim NVO-ima će realizirati istraživanje na području općina/opština:

Centar-Sarajevo
Novo Sarajevo
Novi Grad
Stari Grad
Ilidža
Vogošća
Brčko
Zenica
Visoko
Tuzla
Zvornik
Travnik
Prijedor
Teslić
Srebrenik

Pored navedenih petnaest općina organizacija MDP Inicijative Doboj će direktno realizirati istraživanje u općinama:

Maglaj
Derventa
Šamac
Doboj


Organizacija LDA iz Mostara će realizirati istraživanje u općinama:

Mostar
Jablanica
Konjic

Lista javnih usluga koje su obuhvaćene ispitivanjem zadovoljstva korisnika

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Zenica

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Vogošća

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Stari Grad

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Novi Grad

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Ilidža

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Brčko distriktu

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Bosanska Krupa

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Opštini Prijedor

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Živinice

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Centar Sarajevo

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Srebrenik

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Opštini Teslić

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Travnik

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Tuzla

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Visoko

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Opštini Zvornik

Izvještaj ispitivanje zadovoljstva korisnika javnih usluga u Općini Novo Sarajevo

X