Opis programa

Centar za promociju civilnog društva objavljuje poziv namijenjen organizacijama civilnog društva, za prijavu na besplatno učešće na osnovnom i naprednom online treningu iz oblasti rodno odgovornog budžetiranja (ROB). Ova aktivnost dio je regionalnog projekta Gender Budget Watchdog Network. Organizacije civilnog društva koje budu učestvovale na treninzima ujedno će moći da se prijave i za dodjelu bespovratnih sredstava (grant) za istraživanje i pripremu izvještaja o primjeni rodno odgovornog budžetiranja i rodne analize budžeta ili budžetskih politika, uz odgovarajuću podršku stručnjaka i stručnjakinja u oblasti rodno odgovornog budžetiranja. Koncept nota za apliciranje za dodjelu sredstava nalazi se u aneksu 2 ovog poziva. Samo organizacije koje sudjeluju u navedenom treningu, bit će pozvane da apliciraju za dodjelu sredstava.

Ko se može prijaviti?

GBWN posebno poziva sljedeće organizacije civilnog društva:

1. Ženske organizacije – organizacije koje se bave unaprjeđenjem i ostvarivanjem prava žena, koje se bave zagovaranjem u ovoj oblasti, kao i one koje rade direktno sa ženama iz ranjivih grupa kao što su žene sa sela, osobe sa invaliditetom, siromašni, seksualne manjine itd.;

2. “Think tank” organizacije – posebno one koje rade na reformama relevantnim za proces pridruživanja EU – reformama u u obrazovanju, u oblasti staranja, omladinskih politika, reforme javne administracije itd.

3. Organizacije civilnog društva čiji se rad odnosi na javne finansije (budžet ili javne nabavke) – odnosno koje se bave javnim finansijama, praćenjem budžeta i budžetske politike, nadgledanjem javnih nabavki.

Proces

GBWN će saradnju sa zainteresovanim organizacijama raditi u tri faze:

Faza 1 – Prijava za učešće u programu – popunjavanjem Prijavnog formulara iz Aneksa 1;

Faza 2 – Treninzi – Izgradnja kapaciteta kroz praktične, interaktivne treninge;

Faza 2 – Ciljana mentorska podrška u pripremi prijedloga inicijativa za dodjelu bespovratnih sredstava;

Faza 3 – Dodjela bespovratnih sredstava za odabranu inicijativu i realizacija inicijativa, uz mentorsku podršku;

Faza 4 – Podrška u procesu javnog zagovaranja, zasnovanom na rodno budžetskim inicijativama;

Uslovi

  1. OCD registrovana u jednoj od sedam zemalja  uključenih u projekat: Albanija, Bosna i Hercegovina, Kosovo, Sjeverna Makedonija, Moldavija, Crna Gora i Srbija.
  2. Poželjno je, ali ne nužno, da to budu organizacije koje se bave ženskim pravima, “Think tank-ovi” i organizacije koje se bave javnim finansijama.

Postupak prijave

GBWN će prihvatiti prijave popunjene na engleskom ili jednom od službenih jezika u BiH. Prijave je potrebno poslati na e-mail adrese [email protected] i [email protected]

Nakon dostavljanja prijave, podnosioci će dobiti potvrdni e-mail sa brojem prijave.

Vremenski okvir

Objava poziva                                                                               11. maj 2021.

Rok za podnošenje prijave:                                           25. maj 2021. do 17h

Obavještavanje odabranih organizacija                                4. jun 2021.

Plan realizacije treninga (online treninzi na engleskom jeziku*): 

Uvodni trening za rodno odgovorno budžetiranje:              7. – 10.jun 2021.

Napredni online trening za rodno odgovorno budžetiranje: 14. – 17. jun 2021.

*Ukoliko postoji potreba, bit će omogućena podrška projektnih koordinatorica za usklađivanje materijala sa engleskog na lokalne jezike.

Kontakt informacije:

Sve upite zainteresirani/e mogu slati na e-mail [email protected] ili [email protected] (za organizacije iz BiH).

Dokumentacija

Cjelokupan poziv, anekse i popratnu dokumentaciju možete pronaći OVDJE.

O projektu

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), zajedno sa partnerima Centre for Research and Policy Making iz Sjeverne Makedonije, Gender Alliance for Development Centre iz Albanije, Kosovo Women’s Network sa Kosova, Ženska akcija iz Crne Gore, Gender Knowledge Hub iz Srbije, te Keystone Moldova iz Moldavije, provodi trogodišnji projekat pod nazivom „Mreža watchdog organizacija za rodno odgovorno budžetiranje na Zapadnom Balkanu i Republici Moldaviji“. Putem ovog projekta će se jačati kapaciteti organizacija na pitanjima rodno odgovornog budžetiranja (ROB). Projekat finansiraju Austrijska razvojna agencija i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

X