Godišnja prijava poreza

Obaveza podnošenja godišnje prijave poreza na dohodak za fizička lica

Godišnja prijava poreza na dohodak (u daljem tekstu godišnja prijava) je godišnja obaveza fizičkih lica (rezidenata i nerezidenata Federacije Bosne i Hercegovine), a sve u skladu sa važećim zakonima i pratećim propisima, a koja su u toku protekle godine ispunila jedan od sljedećih uslova i ostvarila:

 • dohodak iz dva ili više izvora u poreznom period (npr. pored radnog odnosa imate angažman po ugovoru o djelu ili autorskom djelu),
 • dohodak obavljanjem nesamostalne djelatnosti kod dva ili više poslodavaca (npr. imate dva ili više ugovora u radu na nepuno radno vrijeme kod različitih poslodavaca),
 • dohodak direktno iz inostranstva,
 • dohodak od obavljanja samostalne djelatnosti (obrti i djelatnosti srodne obrtu po Zakonu o obrtu, i druge djelatnosti regulisane posebnim propisima: trgovačke, ugostiteljske, transportne, turističke, posredovanje pri davanju stvari i prava u zakup ili podzakup i sl. i druge samostalne djelatnosti), osim dohotka od samostalnih djelatnosti na koje se porez plaća u paušalnom iznosu,
 • dohodak po osnovu nesamostalne djelatnosti kod jednog poslodavca, a poslodavac na sve isplaćene plaće i oporezive naknade nije obustavio i uplatio porez po odbitku.

Rezidenti Federacije BiH godišnju prijavu podnose za dohodak ostvaren u i izvan Federacije BiH, dok nerezident godišnju prijavu podnose samo za dohodak ostvaren na teritoriji Federacije BiH.
Godišnja prijava poreza na dohodak se podnosi na propisanom obrascu GPD-1051.
Pravna lica koja su imala angažman fizičkih lica po ugovorima o djelu ili autorskom djelu u protekloj godini, dužna su tim fizičkim licima izdati godišnje izvještaje o obračunatom, obustavljenom i uplaćenom porezu po odbitku na obrascima AUG-1031 za rezidente FBiH, odnosno na obrascu PDN-1033 za nerezidente FBiH.
Uz obrazac godišnje prijave poreza na dohodak, treba se dostaviti i prateća dokumentacija u zavisnosti od dohotka koji ste ostvarili u prethodnoj godini.
Na primjer: ukoliko ste rezident FBiH i pored radnog odnosa imate angažman po ugovoru o djelu ili autorskom djelu, trebate kao prilog dostaviti i fotokopiju godišnjeg izvještaja o ukupno isplaćenim platama i drugim ličnim primanjima – Obrazac GIP-1022, te fotokopije obrazaca AUG-1031 od svih pravnih subjekata kod kojih ste imali angažman.
Prateću dokumentaciju je potrebno podnijeti i za:

 • dohodak od samostalne djelatnosti obrta i djelatnosti sličnih obrtu, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva,
 • dohodak od imovine – iznajmljivanja imovine (pokretne i nepokretne),
 • dohodak od imovinskih prava,
 • dohodak ostvaren u inostranstvu,
 • priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu troškova zdravstvenih usluga,
 • priznavanje dijela ličnog odbitka po osnovu plaćenih kamata na stambeni kredit.

U obrascu godišnje prijave se zbirno predstavljaju podaci iz svih pratećih dokumenata.

Godišnju prijavu poreza na dohodak nisu dužni podnijeti:

 • zaposlenici koji su ostvarili dohodak od nesamostalne djelatnosti samo kod jednog poslodavca, a koji u istom poreznom periodu nisu ostvarili dohotke iz drugih izvora, pod uslovom da je poslodavac, odnosno lice koje ima obaveze poslodavca, na sve isplaćene plaće i oporezive naknade u proteklom poreznom periodu obračunao, obustavio i uplatio porez po odbitku i Poreznoj upravi dostavio mjesečne izvještaje (Obrazac MIP-1023),
 • porezni obveznici koji su u poreznom periodu ostvarili samo dohotke za koje je obračunat, obustavljen i uplaćen porez po odbitku kao konačna porezna obaveza, i to:
  • dohodak od nesamostalne djelatnosti za rad u trajanju do 80 sati mjesečno, a za koji isplaćeni dohodak ne iznosi više od 250,00 KM,
  • dohodak od imovine ostvaren iznajmljivanjem kuća, stanova i kreveta turistima za koje je plaćena boravišna taksa,
  • dohodak od otuđenja nekretnina i imovinskih prava,
  • dohodak od nagradnih igara i igara na sreću,
  • dohodak od ulaganja kapitala (prihoda po osnovu kamata od zajmova i prihoda po osnovu isplaćenog kapitala od dobrovoljnog dopunskog osiguranja (životnog, penzionog) ušteđenog od premija na koje korisniku osiguranja nisu obračunati i plaćeni obavezni doprinosi i porez na dohodak),
 • porezni obveznici nerezidenti za dohodak koji ostvare povremenim obavljanjem samostalne djelatnosti (umjetnici, sportisti, književnici i dr.), uključujući i djelatnosti vezane za novinarstvo, radio, televiziju, te organizaciju zabavnih priredbi.

Rok za podnošenje godišnjih prijava poreza na dohodak je 31.03.2021.godine za 2020.godinu, lai zbog pogoršane epidemiološke situacije rok je produžen do 30.4.2021.


Godišnje prijave se dostavljaju ispostavi Porezne uprave u sjedištu prebivališta fizičkog lica za rezidente FBiH, odnosno u sjedištu poslodavca u slučaju nerezidenta sa prebivalištem u Republici Srpskoj ili Brčko distriktu.
U slučaju obrta ili djelatnosti sličnim obrtu, prijave se dostavljaju prema mjestu registracije te samostalne djelatnosti.

Godišnju prijavu je potrebno datirati na dan kada je predajete i potpisati.
Savjetujemo da obrazac godišnje prijave potpišete u dva primjerka, gdje ćete jedan predati uz prateću dokumentaciju, a drugi, koji će ispostava Porezne uprave opečatiti svojim pečatom i datumom, ostaviti za svoju arhivu kao dokaz o izvršenoj obavezi.

Novčane kazne za propuštanje predaje godišnje prijave poreza na dohodak u propisanom roku za fizičko lice iznose od 300,00 do 3.000,00 KM.

X