Mreža watchdog organizacija za rodno odgovorno budžetiranje na Zapadnom Balkanu i Republici Moldaviji

Provođenje projekta doprinijet će unaprjeđenju učešća u politici i budžetskim procesima u jugoistočnoj Evropi i Republici Moldaviji kroz praćenje i izvještavanje o rodno odgovornom budžetiranju.

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), zajedno sa partnerima Centre for Research and Policy Making – CRPM, Gender Alliance for Development Centre, Kosovo Women’s Network, Women Action, Gender Knowledge Hub,Keystone Moldova provodi trogodišnji projekat pod nazivom „Mreža watchdog organizacija za rodno odgovorno budžetiranje na Zapadnom Balkanu i Republici Moldaviji“                                                                 putem kojeg će se jačati kapaciteti organizacija na pitanjima rodno odgovornog budžetiranja(GRB). Projekat finansira Austrijska razvojna agencija ADA.

Provođenje projekta doprinijet će unaprjeđenju učešća u politici i budžetskim procesima u jugoistočnoj Evropi i Republici Moldaviji kroz praćenje i izvještavanje o rodno odgovornom budžetiranju. 

Projekat ima namjeru:

  • Ojačati kapacitete organizacije u korištenju GRB kako bi procijenili podudarnost potreba muškaraca i žena i usvojenih polikita i budžeta;
  • Razviti mrežu za efektivno zagovaranje politika, razmjenu znanja i informacija kao i jačanje odgovornosti vlasti,
  • Uključivanje građana i građanki i doprinos promjeni politika prema rodnoj reformi javnih finansija.

Jačanje kapaciteta i istraživanje

Mapirat će se trenutni kapaciteti organizacija civilnog društva zainteresiranih da koriste GRB u svom radu te će se razviti namjenski paket trening obuka kako bi odgovorili identificiranim potrebama. Projekat će  ponuditi već raspoloživu uvodnu obuku za organizacije civilnog društva o GRB alatima. Svakako je dostupna i  obuka za organizacije koje već imaju te vještine i znanje koja će se dograđivati u skladu sa njihovim potrebama. Komponenta obuhvata obuku i mentoring u procesu izrade procjene i izvještaje o rodno odgovornoj budžetskoj politici.

Razvoj mreže

Organizacije civilnog društva čiji će se GRB kapaciteti izgraditi, uvezat će se u regionalnu mrežu za djelotvornu politiku u okviru koje će dijeliti GRB znanje i informacije te zajednički raditi na jačanju institucionalne odgovornosti.

Zagovaranje za više rodnoodgovornih politika  

Kroz društvene mreže, medije i sastanke sa donosiocima odluka, uključit ćemo građane i građanke kako bi doprinijeli stvaranju kritične tačke za preporuke o politici i budžetskim promjenama koje bi se trebale usvojiti.

X