Mreža watchdog organizacija za rodno odgovorno budžetiranje na Zapadnom Balkanu i Republici Moldaviji

Centar za promociju civilnog društva (CPCD), zajedno sa partnerima Centre for Research and Policy Making iz Sjeverne Makedonije, Gender Alliance for Development Centre iz Albanije, Kosovo Women’s Network sa Kosova, Ženska akcija iz Crne Gore, Gender Knowledge Hub iz Srbije, te Keystone Moldova iz Moldavije, provodi trogodišnji projekat pod nazivom „Mreža watchdog organizacija za rodno odgovorno budžetiranje na Zapadnom Balkanu i Republici Moldaviji“. Putem ovog projekta će se jačati kapaciteti organizacija na pitanjima rodno odgovornog budžetiranja (ROB). Projekat finansiraju Austrijska razvojna agencija i Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnju.

Provođenje projekta doprinijet će unaprjeđenju učešća u politici i budžetskim procesima u jugoistočnoj Evropi i Republici Moldaviji kroz praćenje i izvještavanje o rodno odgovornom budžetiranju. 

Projekat ima namjeru:

  • Ojačati kapacitete organizacije u korištenju ROB-a kako bi se procijenila podudarnost potreba muškaraca i žena i usvojenih politika i budžeta;
  • Razviti mrežu za efikasno zagovaranje politika, razmjenu znanja i informacija kao i jačanje odgovornosti vlasti,
  • Uključivanje građana i građanki i doprinos promjeni politika prema rodnoj reformi javnih finansija.

Jačanje kapaciteta i istraživanje

Mapirat će se trenutni kapaciteti organizacija civilnog društva zainteresiranih da koriste ROB u svom radu te će se razviti namjenski paket obuka kako bi odgovorili identificiranim potrebama. Projekat će  ponuditi već raspoloživu uvodnu obuku za organizacije civilnog društva o ROB alatima. Svakako je dostupna i  obuka za organizacije koje već imaju te vještine i znanje koja će se dograđivati u skladu sa njihovim potrebama. Komponenta obuhvata obuku i mentoring u procesu procjene i izrade izvještaja o rodno odgovornoj budžetskoj politici.

Razvoj mreže

Organizacije civilnog društva čiji će se ROB kapaciteti izgraditi, uvezat će se u regionalnu mrežu za djelotvornu politiku u okviru koje će dijeliti znanje i informacije te zajednički raditi na jačanju institucionalne odgovornosti.

Zagovaranje za više rodnoodgovornih politika  

Kroz društvene mreže, medije i sastanke sa donosiocima odluka, uključit ćemo građane i građanke kako bismo zajedno doprinijeli stvaranju kritične tačke za preporuke o politici i budžetskim promjenama koje bi se trebale usvojiti.

X