O CENTRU ZA PROMOCIJU CIVILNOG DRUŠTVA

Centar za promociju civilnog društva osnovan je 10. 06. 1996. godine. Registrovan je kod nadležnog suda u Sarajevu 15. 07. 1996. godine pod brojem: R-I-128/96. U skladu sa Zakonom o udruženjima građana i fondacijama Federacije BiH, izvršena je preregistracija i usklađivanje sa Zakonom 14. 07. 2000. godine pod brojem: 04-05-2-3813/2000.

GLAVNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI

Za ostvarivanje postavljenih ciljeva, kao i prioriteta, CPCD će nastaviti koristiti dosadašnje strategije:
 • Jačanje i promocija civilnog društva kroz stvaranje podržavajućeg okruženja, jačanje kapaciteta individua i organizacija i dodjelu grantova.

 • Osnaživanje neovisnih medija u BiH kroz kampanje podizanja vijesti, grant podršku za produkciju vlastitog programa, unapređenje položaja i kapaciteta medija, pravnu pomoć i promociju građanskog novinarstva.

 • Pružanje usluga treninga, jačanja kapaciteta organizacija, tehničke podrške organizacijama, institucijama, kompanijama i donatorima, ka oi individuama i školama u BiH i region.

 • Jačanje uloge organizacija civilnog društva u BiH i zemljama regiona u procesima prodruživanja i djelovanja u EU, procesima demokratizacije i uspostavljanja odžive vladavine prava

 • Podsticanje, jačanje i promocija građanske participacije i građanskog aktivizma na svim nivoima upravljanja.

 • Planiranje i provođenje kampanja javnog zagovaranja i lobiranja, informisanja, podizanja svijesti i promocije dobrih praksi.

 • Monitoring i evaluacija rezultata i uticaja javnih politika, uključujući javne politike za podršku i razvoj civilnog društva za OCD i razvoj civilnog društva.

 • Aktivnosti na izgradnji aktivnog, održivog i prosperitetnog društva i ekonomije kroz profiliranje specifičnih komercijalnih usluga koje podržavaju CPCD program održivosti.

 • Analize i istraživanja u ključnim oblastima djelovanja CPCD koje uključuju civilno drušvto, medije, vladavinu prava, okoliš, demorkatiju i druge srodne oblasti.

 • Unapređenje obrazovnih praksi od predškolskog, osnovnog, srednjeg i visokog obrazovanja do neformalnog obrazovanja, i obrazovanja odraslih.

 • Edukacija organizacija, institucija i individua u oblasti pripreme i implementacije EU projekata prema programu koje je akreditovalo Ministarstvo obrazovanja, nauke i mladih KS Akademija izrade EU projekata.

 • Umrežavanje, izgradnja koalicija i partnerstva unutar BiH, zemalja regije i Evrope, uključujući organizacije civilnog društva, akademsku zajednicu, institucije vlasti, medije i privredne subjekte.

NAŠ TIM

AIDA DAGUDA

Direktorica


LEJLA MIJOVIĆ

Menadžerica finansija i grantova


DAJANA CVJETKOVIĆ

Menadžerica programa


ESMA LATIĆ

Menadžerica grantova


ANIDA ŠABANOVIĆ

Menadžerica projekta


MELIKA ŠAHINOVIĆ

Menadžerica projekta


MERSIHA JASKIĆ

Menadžerica projekta


SABINA JUKAN

Savjetnica za zaštitu okoliša


MAJA KARIĆ

Finansijska službenica


AMEL PETROVIĆ

Službenik za grantove


EDISA ADŽOVIĆ

Službenica za grantove


SENADA ALIHODŽIĆ

Finansijska službenica


AMRA ĆATIĆ

Finansijska službenica


AIDA NADAREVIĆ

Projektna službenica


DEJAN FILIPOVIĆ

Projektni službenik


VEDRAN VOJINOVIĆ

Projektni službenik


EMINA MUŠIJA

Projektna službenica


SANELA ČIČIĆ

Projektna službenica


IVANA PAUNOVIĆ

Finansijska službenica


REFERENCE

Zahvaljujući rezultatima i dostignućima ostvarenim tokom svog višegodišnjeg djelovanja, CPCD danas uživa ugled dobrog i pouzdanog domaćeg partnera kod gotovo svih donatorskih organizacija angažovanih na razvoju demokratije i civilnog društva u našoj zemlji, uključujući USAID – Agencija SAD za međunarodni razvoj, Evropska komisija, SIDA – Švedska agencija za međunarodni razvoj, Fond Otvoreno drušvo u BiH, C.S. Mott fondacija, NED – Nacionalni fond za demokratiju, Westminster fondacija za demokratiju, Ambasada Kraljevine Holandije u BiH, BTD - Balkan Trust for Democracy, Olof Palme međunarodni centar, Odjel za odnose sa javnošću Ambasade SAD u BiH i dr.
Mreže: BCSDN, Koalicija Civilni dijalog, Mreža NEVAC, Mreža Globalnog sporazuma UN u BiH (MGS), Smart Start Mreža i Inicijativa za monitoring evropskih integracija BiH

X