Šta su transferne cijene i da li se odnose na udruženja?

Transferne cijene su vrlo zanimljiva, ali i kompleksna oblast. Kontekst u kojem se one pojavljuju je potrebno pažljivo proučiti i voditi računa o svim faktorima koji na njih utiču. U određenim slučajevima se odnose i na udruženja i fondacije.

O transfernim cijenama govorimo u kontekstu Zakona o porezu na dobit (u daljem tekstu Zakon) (“Službene novine Federacije BiH” broj 15/16 i 15/20), a one se definišu kao cijene proizvoda, usluga, prijenosa imovine, intelektualnog vlasništva, te ostale naknade koje se zaračunavaju u transakcijama između povezanih lica. U smislu ovog Zakona pod povezanim licem se smatra bilo koje lice koje je povezano sa poreznim obveznikom na način predviđen Zakonom, što znači da se transakcija vrši između povezanih lica gdje je najmanje jedno lice obveznik poreza na dobit u FBiH.

Povezanim licem sa poreznim obveznikom smatraju se:

  1. fizička lica – građani, koji su putem porodičnih odnosa iz člana 44. stav (3) tačka a) Zakona (bračni i vanbračni drug, potomci usvojenici i potomci usvojenika, roditelji, usvojioci, braća i sestre i njihovi potomci, djedovi i nane i njihovi potomci kao braća i sestre i roditelji bračnog ili vanbračnog druga), povezana sa licima koja upravljaju, kontrolišu ili imaju kapital u poreznom obvezniku;
  2. pravna lica koja direktno ili indirektno kontrolišu lica, ili su direktno ili indirektno kontrolisana od lica, ili su zajedno sa poreznim obveznikom kontrolisani od strane jednog zajedničkog lica iz člana 44. stav (3) tačka a) Zakona;
  3. fizička lica – građani, koja posjeduju neposredno ili posredno 25 ili više procenata vrijednosti kapitala ili broja dionica ili glasačkih prava u poreznom obvezniku;
  4. pravna lica koje posjeduje direktno ili indirektno 25 ili više procenata vrijednosti kapitala ili broja dionica ili glasačkih prava u poreznom obvezniku; ili u kojem porezni obveznik posjeduje direktno ili indirektno 25 ili više procenata vrijednosti kapitala ili broja dionica ili glasačkih prava;

Povezanim licem smatra se i lice za koje se utvrdi da sa poreznim obveznikom svjesno ulazi u poslovni odnos, s ciljem prijenosa dobiti. U takvim slučajevima pojedinačna transakcija se izvršava pod okolnostima kao da je u pitanju povezano lice.

Na primjer: Ukoliko udruženje osnuje firmu, udruženje i firma bi bili povezana pravna lica.

Vrijednost transakcija između povezanih lica ne bi trebala odstupati od tržišne vrijednosti koja se odražava kroz transakcije između nezavisnih lica. Ukoliko odstupa od tržišne vrijednosti u pitanju je transferna cijena.  

Transferne cijene predstavljaju cijene kojima se vrednuju transakcije u finansijskim izvještajima između povezanih lica, na način koji nije dosljedan primjeni principa van dohvata ruke.

Uz pojam transferne cijene se pojavljuje i pojam principa van dohvata ruke koji predstavlja međunarodni standard kojim se određuje odnos koji ukazuje da uslovi postavljeni ili nametnuti između dva lica u njihovim poslovnim ili finansijskim odnosima ne smiju odstupati od uslova u poslovnim ili finansijskim odnosima očekivanih u sličnim transakcijama i/ili sličnim okolnostima između nezavisnih lica. Ovaj princip se zasniva na upoređivanju cijene, marže, raspodjele profita ili drugih pokazatelja kontrolisane transakcije sa cijenama, maržama, raspodjelom profita ili drugim pokazateljima nekontrolisane transakcije.

Na primjer: Udruženje je  doniralo opremu firmi koju je osnovalo.

Sa stanovišta udruženja, ta donacija ne predstavlja donaciju u humanitarne, kulturne, obrazovne, naučne ili sportske svrhe zato što to pravno lice kojem se ta donacija daje bavi tržišnim poslovanjem. 

Pošto je udruženje osnivač firme, riječ je o povezanim pravnim licima iz Zakona o porezu na dobit.

Cijena utvrđena pri toj transakciji (donacija) smatra se transfernom cijenom, s obzirom na to da utvrđena cijena ne odgovara tržišnoj cijeni koja bi bila postignuta sa nekim licem koje nema status povezanog pravnog lica.

Još jedan primjer:

Ukoliko firma daje na besplatno korištenje poslovni prostor udruženju koje ju je osnovalo, ta cijena se smatra transfernom cijenom budući da cijena od 0,00 KM ne odgovara tržišnioj cijeni koja bi bila dogovorena sa licem koje nije povezano pravno lice.

Ukoliko je u toku godine pravno lice posluje sa povezanim licem i obavljala transakcije po transfernim cijenama, postoji obaveza da u momentu kada se dostavlja prijava poreza na dobit prema članu 49. Zakona o porezu na dobit, u svojoj dokumentaciji Poreznoj upravi dostavi i izvještaj o transfernim cjenama koja sadrži potrebne informacije i analizu njegovih transakcija sa povezanim licima.

Ukoliko se ne postupa u skladu sa Zakonom o porezu na dobit, predviđene su novčane kazne od 3.000,00 KM do 100.000,00 KM za prekršaj poreznog obveznika, a za odgovorno lice u pravnom licu 2.500,00 KM do 10.000,00 KM.

X