Stvaranje povoljnijeg okruženja za ponovnu upotrebu oduzete imovine u društvene svrhe kroz sudjelovanje civilnog društva u BiH

Projekat implementira Centar za promociju civilnog društva – CPCD u okviru OSCE-ovog regionalnog projekta „Jačanje borbe protiv transnacionalnog organizovanog kriminala u jugoistočnoj Evropi kroz poboljšanu regionalnu saradnju u zapljeni, konfiskaciji, upravljanju i ponovnoj upotrebi imovine“.

Projekt OSCE-a ima za cilj poboljšanje djelotvornosti borbe protiv transnacionalnog organiziranog kriminala i korupcije u regiji OSCE-a poboljšanjem regionalne saradnje između pet država učesnica u jugoistočnoj Evropi (Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Sjeverna Makedonija, Crna Gora i Srbija). Projekat podrazumijeva sveobuhvatan pristup u pružanju podrške cjelokupnom ciklusu povrata imovine: (1) finansijsku istragu, zapljenu i konfiskaciju imovine; (2) upravljanje imovinom; (3) ponovnu upotrebu imovine.

Nadovezujući se na prethodni angažman OSCE-a u BiH i napore da se podstakne javni diskurs o ulozi civilnog društva u borbi protiv organiziranog kriminala i ponovnoj upotrebi oduzete imovine među kreatorima politika i civilnim društvom, projekat „Stvaranje povoljnijeg okruženja za ponovnu upotrebu oduzete imovine u društvene svrhe kroz sudjelovanje civilnog društva u BiH”, kojeg implementira CPCD, bavit će se sljedećim oblastima:

1. Podizanje svijesti o upotrebi oduzete imovine u društvene svrhe u BiH kroz sudjelovanje OCD

Cilj je podizanje svijesti o ponovnoj upotrebi oduzete imovine u BiH, kao i o pravnim okvirima i praksi koja se trenutno primjenjuje u ovoj oblasti. Kao rezultat toga, organizacije civilnog društva iz BiH će biti dobro upoznate sa konceptom društvene ponovne upotrebe oduzete imovine i benefitima koje ta praksa može donijeti zajednicama.

2. Izgradnja kapaciteta OCD za ponovnu upotrebu imovine u društvu

Održavanjem ciljanih obuka i radionica za izgradnju kapaciteta, projekat ima za cilj osnažiti OCD znanjem i vještinama potrebnim za aktivno uključivanje u praksu ponovne upotrebe oduzete imovine u društvu (počevši od informacija o oduzetoj imovini, načinu apliciranja za dodjelu oduzete imovine na korištenje, upravljanje imovinom koja je odobrena OCD, itd). Aktivnosti će biti prilagođene zakonskom okviru u FBiH, RS i Brčko Distriktu.

3. Unapređenje dijaloga i saradnje između vladinog i nevladinog sektora u oblasti društvene ponovne upotrebe oduzete imovine

Projekat će podržati saradnju između Agencija za upravljanje oduzetom imovinom na entitetskim nivoima i OCD, kao i drugih institucija (kao što je Ministarstvo pravde) koje će biti uključene u različite aktivnosti tokom projekta.

X