Izvještaj o poticajnom okruženju za razvoj civilnog društva u BiH

Izdavač: Centar za promociju civilnog društva (CPCD)
Za izdavača: Aida Daguda, direktorica CPCD
Projekat: Stečevina civilnog društva na Balkanu – Jačanje zagovaračkih i monitoring potencijala i kapaciteta OCD, finansijski podržali EU, Balkan Trust for Democracy i USAID-a
Godina: 2015.

X