Inicijative o finansiranju organizacija civilnog društva iz budžeta

Centar za promociju civilnog društva (CPCD) zajedno sa 71 partnerskom organizacijom civilnog društva (OCD) udruženom u koaliciju „Civilni dijalog“ i drugim OCD pokreću inicijative za uspostavljanje i poboljšanje procesa transparentnog, odgovornog i efektivnog korištenja javnih sredstava sa svrhom finansiranja aktivnosti OCD koje su u skladu sa participativno definisanim javnim interesom.

Proces je iniciran od strane značajnog broja OCD i baziraće se na okupljanju i daljnjoj komunikaciji sa velikim brojem organizacija na terenu kako bi pokrenute inicijative, kroz uzajamno informisanje i konsultacije, dobila punu vjerodostojnost i podršku. Očekujemo da će proces, proveden na takav način i podržan od strane OCD, biti prepoznat kao stvarna potreba i podrška neophodnom donošenju i/ili poboljšanjima relevantnih dokumenata koji regulišu proces finansiranja OCD, a iskazani zahtjevi OCD jasan vodič ka potpunijem i svrsishodnijem formulisanju i boljoj međusobnoj usaglašenosti procedura koje će nadležni organi implementirati.

Cilj ovih inicijativa je da se nadležnim institucijama koje alociraju budžetska sredstva skrene pažnja da transparentna i odgovorna javna potrošnja podrazumijeva da iza svakog odobrenog izdatka iz budžeta moraju da stoje jasno definisani ciljevi i prioriteti, u skladu sa strateškim ciljevima i prioritetima Vlade FBiH i Vijeća ministara BiH, i iskazanim potrebama građana.

Pozivamo sve OCD da u skladu sa svojim interesom i misijom podrže inicijative u on-line formi i tako im daju dodatni legitimitet i kredibilitet, koji će ključni donosioci odluka u Vijeću ministara BiH i Vladi FBiH morati uzeti u obzir prilikom njenog razmatranja.

Tekst Inicijative za FBiH možete pogledati ovdje.

Tekst Inicijative za Vijeće ministara BiH možete pogledati ovdje.

Podršku priloženim inicijativama podržite potpisivanjem ovdje.

Ovdje možete iznijeti sopstvena iskustva, mišljenje ili saznanja o načinima finansiranju OCD iz javnih izvora (budžeta).

Dostavljene priče ili poruke imaju za cilj ukazati vladama kakav je sistem finansiranja OCD u BiH.

Tekst nema unaprijed definiranu formu. Možete ga dostaviti po sopstvenom nahođenju, u vidu priče, kratke poruke ili mišljenja. Kako bi zaštitili Vaš identitet, omogućili smo da Vašu poruku pošaljete pod pseudonimom. Zaštićena će biti i e-mail adresa sa koje dostavite svoju priču/poruku.

Vaše iskustvo, mišljenje ili saznanje/a o načinima finansiranju OCD iz javnih izvora (budžeta) možete poslati putem sljedećeg LINKA

Melisa Tolja
Melisa Tolja
STRUČNJAK ZA DIGITALNI MARKETING. Digital2.ba
X